تبلیغات

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

lingua italiana(ایتالیایی)

lingua italiana(ایتالیایی)
آموزش و استفاده از زبان ایتالیایی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
ارزش وبلاگ؟


درجات مقایسه در زبان ایتالیایی Gradi di comparazione


در گرامر زبان ایتالیایی برای مقایسه کردن دو موضوع با یکدیگر می توان از عبارت های مقایسه ای  la comparazione regolare  و یا روش های خاص  comparazione particolare  استفاده کرد. ابتدا بهتر است به مطلب قید و صفت در زبان ایتالیایی مراجعه کرده و با صفت ها که برای توصیف اسم و قید ها که برای توصیف افعال استفاده می شود آشنا شویم . 

مقایسه با قاعده  la comparazione regolare  

میدانیم که برای برتری یا کهتری دادن بین دو شی یا شخص از مقایسه استفاده می کنیم. در برخی موارد برای تفضیل یا برتری دادن یک شی یا شخص بر سایر اشیا و یا اشخاص نیز از صفت ها ( صفات تفصیلی ) استفاده می کنیم. در این مورد می توان به روش های زیر میان دو جسم ، شی و … مقایسه کرد .

درجه مقایسه ای grado comparative

 • مقایسه میان دو اسم یا دو ضمیر در مورد یک ویژگی خاص.

Piu …. Di  بیشتر …از

Meno … di  کمتر … از

Tanto …. Quanto  بدان اندازه … که

Cosi … come  چنان … که

Quanto ( come) …  به اندازه ….

مورد اول برای بیان برتری و مورد دوم برای بیان کمتر بودن استفاده می شود . سایر گزینه ها برای نشان دادن برابری استفاده می شوند.

Perugia e’ piu fredda di Roma  پروجا از رم سرد تر است .

Roma e’ meno fredda di Perugia  رم از پروجا گرم تر است . ( کمتر سرد است)

Perugia e’ tanto freddo quanto Assisi   پروجا به اندازه آسیسی یرد است .


 • مقایسه میان دو ویژگی ، دو عمل یا حالت مربوط به یک اسم سا ضمیر

Piu’ …. Che   بیشتر … تا

Meno …. Che  کمتر … تا

Tanto …. Quanto   بدان اندازه …. که

Cosi …. Come  همانقدر … که

Quanto …. همان اندازه…

 برای مقاسیه دو صفت:

Roma e piu’ umida che fredda  رم بیشتر مرطوب است تا سرد.

Perugia e’ meno umida che fredda  پروجا کمتر مرطوب است تا سرد.

Firenze e’ tanto umida che fredda  فلورانس به همان اندازه که سرد است مرطوب نیز هست.

برای مقایسه دو عمل یا حالت :

E’ piu’ facile capire che parlare una lingua straniera .

 فهمیدن یک زبان خارجی آسانتر از صحبت کردن آن است .

E’ meno facile scrivere che parlare una lingua straniera

 نوشتن یک زیان خارجی مشکلتر از صحبت کردن آن است .

E’ facile parlare quanto scrivere una lingua che si conosce bene

 صحبت کردن زبانی که فرد خوب می داند به اندازه نوشتن آن ساده است .درجه عالی  Grado superlative

قبل تر مطرح کردیم که از صفت های عالی برای برترین و عالیترین استفاده می شود . برای اینکه بگوییم یکی از موارد از بین سایرین “ترین” هست . 

 1. نسبی

Il piu’ … di (fra)  بیشترین … در بین ، …. ترین در بین

Il meno … di (fra)  کمترین … در بین

 Firenze e’ la piu’ fredda di ( fra) queste citta  فلورانس در بین این شهر ها سردترین است .

Roma e’ la meno fredda di ( fra) queste citta  رم در بین این شهر ها کمتر سرد است . ( گرمترین است)

تذکر: در صفت عالی حرف تعریف می تواند قبل از piu’ , meno  یا قبل از اسم قرار بگیرد . مثال:

E’ il piu’ bel film che abbia visto.

E’ il film piu’ bello che abbia visto .

 گمان می کنم زیبا ترین فیلمی است که دیده ام .

 1. مطلق

برای نشان دادن وجود صفتی به مقدار زیاد در یک اسم می توان یکی از سه روش زیر را به کار گرفت :

 • استفاده از پسوند issimo
 • استفاده از قیود molto خیلی یا assi  بسیار قبل از صفت
 • تکرار صفت

Firenze e’ una citta freddissima .

Firenze e’ una citta molto (assi) fredda .

Firenze e’ una citta fredda fredda  .

فلورانس شهری بسیار سرد است .

تذکر: برخی از صفات عالی با پیشوند های stra… و arci … و ultra…ساخته می شوند.

Strapotente  بسیار قدرتمند

Arci milionario  میلیاردر

Ultrarapido  بسیار سریع


مقایسه خاص  comparazione particolare  

برخی از صفات باقاعده تفضیلی و عالی شکل های دیگری نیز دارند . که از الگوی خاصی تبعیت نمی کنند و بی قاعده محسوب می شوند.

 1. گاهی شکل عالی یا تفضیلی مستقیم از زبان لاتین گرفته می شود .

Cattivo  بد

Peggiore: piu cattivo  بدتر

Il peggiore : il piu’ cattivo  بدترین

Pessimo : cattivissimo  بسیار بد


 1. گاهی شکل های اصطلاحی برای نشان دادن صفت عالی مطلق به کار می رود .

Stanco خسته

Stanco morto: molto stanco    بسیار خسته ( خسته تا حد مرگ)

شما می توانید با عضویت در سایت توآموز به صورت اینترنتی ( آنلاین یا آفلاین ) به راحتی به یادگیری زبان ایتالیایی بپردازید . همچنین می توانید دوره های آموزش زبان ایتالیایی را دانلود کرده و در هر زمان و هر مکان فارغ از اتصال به اینترنت فایل های ویدیویی را تماشا کنید .
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی،
برچسب ها: درجات مقایسه Gradi di comparazione،
[ سه شنبه 19 شهریور 1398 ] [ 07:07 ب.ظ ] [ s . moein ]

 ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی


در گرامر زبان ایتالیایی ضمایر مفعولی جهت عدم تکرار مفعول جمله جایگزین اسم مفعول می شوند این ضمایر به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم تاکیدی و ضمایر مفعولی مستقیم غیر تاکیدی تقسیم می شود در دسته اول تاکید بر مفعول جمله می باشد برای مثال 

chiamano te  تو را صدا می زنند ( تاکید روی مفعول)

ti chiamano  صدات می کنند ( تاکید رو ی فعل) حرکت صدا زدن مورد نظر گوینده است.

ضمایر مفعولی غیر مستقیم PRONOMI INDIRETTI

ضمایر مفعولی نشان دهنده ی کار فاعل بر روی آنها هستند.
در آموزش زبان ایتالیایی دو نوع ضمیر مفعولی وجود دارد که عبارتند از ضمایر مفعولی آوایی و ضمایر مفعولی بی آوا که تفاوت چندانی در استفاده از این ضمایر وجود ندارد و میتوان هر دو صورت را در جمله بکار برد. در کتاب نوو اسپرسو میتوانید این مطالب را به صورت کامل فراگیرید . 
مثال:


Mi picae = A me piace

ضمایر غیر مستقیم – بی آوا
pronomi indiretti – atoni
ضمایر غیر مستقیم – آوایی
Pronomi indiretti – tonici
معنی
miA meبه من
tiA teبه تو
gliA luiبه او (پسر)
leA leiبه او (دختر)
LeA Leiبه او (احترامی)
ciA noiبه ما
viA voiبه شما
gliA loroبه آنها

نـکتـه:

ضمایر مفعولی atoni همیشه قبل از فعل میایند ولی ضمایر tonici میتوانند قبل از فعل و یا قبل از فاعل بیاید

Questo vestito mi sembra troppo caro =این لباس به نظرم خیلی گران است.

Questo vestito a me sembra troppo cara = این لباس به نظرم خیلی گران است.

A me questo vestito sembra troppo caro = این لباس به نظرم خیلی گران است.

نـکتـه: 

فعل Piacere (دوست داشتن) با این ضمایر صرف نمیشود و تنها به دو صورت استفاده می شود.

A) وقتی راجع به یک اسم مفرد باشد به شکل piace میاید.

Mi piace la musica classica = موسیقی کلاسیک دوست دارم

B) وقتی راجع به یک اسم جمع باشد به شکل piacciono به کار میرود.

Mi piacciono i film gialli = فیلم های جنایی دوست دارم

نـکتـه:

فعل Semberare نیز تنها به دو صورت با این ضمایر میاید.

A) وقتی راجع به اسم مفرد به کار برود به شکل Sembra میاید.

Questa borsa mi sembraa bello = به نظرم این کیف زیباست.

B) وقتی راجع به اسم جمع باشد به شکل Sembrano میاید.

Queste borse mi sembrano belle = این کیف ها به نظرم زیبا هستند.

نـکتـه:

برای منفی کردن این جملات اگر با ضمیر غیرمؤکد بود non قبل از ضمیر می آید و اگر جمله با ضمیر تأکیددار باشد nonقبل از فعل می آید.

Questo colore non le piace = او این رنگ را نمی پسندد.

A lei non piace questo colore = او این رنگ را نمی پسندد.

ضمایر مفعولی مستقیمPRONOMI DIRETTI

(complemento oggetto)

ضمایر مستقیم
PRONOMI DIRETTI
loآن را مذکر
laآن را مونث
liآنها را مذکر
leآنها را مونث
neاز آن

نکته: ضمایر مستقیم میتوانند به انتهای فعل نیز اضافه شوند

Non lo posso chiamareNon posso chiamarlo.

ضمایر مفعولی به طور کلی به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند.
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی،
برچسب ها: ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی،
[ دوشنبه 4 شهریور 1398 ] [ 05:12 ب.ظ ] [ s . moein ]

جملات سوالی در زبان ایتالیایی

Forma interrogativa

یکی از نکات مهم در گرامر زبان ایتالیایی نحوه سوالی کردن جملات خبری است . در ساختار جملات ساده ایتالیایی ابتدا فاعل سپس فعل و در ادامه جمله مفعول و سایر قسمت های جمله می آیند . در جملات سوالی در زبان ایتالیایی نیز این ساختار تکرار می شود .

سوالی کردن با تغییر آهنگ جمله

نکته جالب در مورد زبان ایتالیایی این است که نوع ساختار جمله در حالت سوالی و حالت خبری یکسان است . تنها برای سوالی کردن یک جمله کافی است آهنگ صدای خود را به صورت اوج گیرنده استفاده کنیم ( مانند آن در زبان فارسی نیز وجود دارد . برای مثال علی خانه است . و جمله علی خانه است ؟ . دقیقا مانند زبان فارسی از الگوی صدا برای سوالی کردن این گونه جملات استفاده می کنیم .) جملات سوالی در زبان ایتالیایی در حالت نگارش نیز کافی است در انتهای جمله علامت نقطه را حذف و به جای آن علامت سوال بیاوریم .

Poi farmi un favore  می توانید لطفی در حق من کنید

Poi farmi un favore ؟  آیا می توانید لطفی در حق من کنید ؟

نکته : در زمانی که ضمیر فاعلی در جمله آمده باشد می توان فعل را قبل از آن آورد. مانند :

E’ lei che lavoro fa ?

شما چه کار می کنید؟

 

 

سوالی کردن به کمک کلمات پرسشی

برخی کلمات پرسشی با آمدن در جمله حالت سوای ایجاد می کنند و جملات سوالی در زبان ایتالیایی را ایجاد می کنند . چطور ، کجا ، چرا و ….

در این موارد کلمه پرسشی در ابتدای جمله آمده و در ادامه آن فعل و سایر ارکان جمله می آیند . صفات و ضمایر پرسشی در پرسش های مستقیم و غیر مستقیم به کار می روند.

 

CHI چه کسی

این کلمه تنها برای اشخاص و حیوانات به کار می رود و به معنی ” چه کسی ، کدام حیوان” است . مانند :

Chi ti ha detto questo ?

 کی به تو این را گفته ؟

Chi ha mangiato la carne ?

کی گوشت رو خورده ؟ ( خطاب به حیوان با انسان)

 

CHE  چه چیزی

این کلمه هم صفت و هم ضمیر پرسشی است . به عبارت دیگر هم می تواند با اسم دیگری بیاید و هم می تواند به تنهایی به کار رود . این کلمه به معنی ” چه” است و به عنوان ضمیر چرسشی تنها برای اشیا به کار می رود . که در آن صورت به معنی ” چه، چه چیزی ؟” خواهد بود .

Che tipo e’?

 چه مدلی است ؟

Che hai fatto ?

 چه کار کردی؟

 • تذکر: در زبان محاوره ای به جای Che cosa  یعنی چه چیزی می توان از Cosa  استفاده کرد .

Cosa intendi di fare?

می خواهی چه کار کنی؟

 

Quale  کدام ؛کدامیک؟

این کلمه هم صفت و هم ضمیر پرسشی است و برای اشیا و اشخاص استفاده می شود . این کلمه گاهی نیز به صورت qual  که مخفف شده است می آید ولی هرگز با آپاستروف به کار نمی رود .

 qual e’  il tuo indirizzo?

آدرس تو کدام است؟

Quale libro stai leggendo ?

 کدام کتاب را می خوانی؟

 • نکته1 : qual  به شی یا شخصی از میان گروهی از اشیا خاص که قبلا ذکر شده است اشاره می کند .

Quale libro scegli?

کدام کتاب را انتخاب می کنی ؟ ( از کتاب هایی که اینجا موجود است )

 • نکته 2: CHE  به کیفیت و چگونگی شی و یا شخص از میان گروهی از اشیا و یا اشخاص که قبلا ذکر شده اشاره می کند.

Che libro scegli ?

چه کتابی را انتخاب می کنی ؟ ( از میان انواع گوناگون کتاب که قابل دیدن هستند و یا نیستند – در اینجا هستند و یا نیستند- جه نوع کتابی را انتخاب می کنی ؟)

Quale  کدامیک ضمیر پرسشی

Delle persone che ti ho presentato , quale ti piace di piu?

از میان اشخاصی مه به تو معرفی کردم ، کدامیک را بیشتر می پسندی؟

 

Quanto  چه قدر ؛ چه مقدار

این کلمه نیز هم به ص.رت صفت و هم ضمیر پرسشی استفاده می شود . و را جع به کمیت و تعداد سوال می کند .

Quanta benzina abbiamo ancora ?

چقدر دیگر بنزین داریم.

از quanto  می توان برای بیان تعجب و شگفت زدگی نیز استفاده کرد .

Quanto dolore

عجب اندوهی

نکته مهم : این نکته بسیار مهم است که برخی ضمایر پرسشی مانند quanto  از تعداد و جنسیت اسمی که در مورد آن سوال می شود تبعیت می کنند . به عنوان مثال برای اسم matita  به معنی مداد که مفرد مونث است باید از quanta  که مفرد مونث است استفاده و برای libri  که جمع مذکر است از quanti  که جمع مذکر است استفاده شود . برای مطالعه بیشتز این موضوع می توانید به مطلب اسم در زبان ایتالیایی رجوع کنید .

شما می توانید با ثبت نام در دوره های آموزش زبان ایتالیایی ، سایت آموزش زبان توآموز این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم کلاس های خصوصی زبان ایتالیایینیز برای شما برگزار کنیم .
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی، مجموعه لغات كاربردی ایتالیایی،
برچسب ها: جملات سوالی در زبان ایتالیایی، گرامر زبان ایتالیایی،
[ پنجشنبه 10 خرداد 1397 ] [ 04:18 ب.ظ ] [ s . moein ]

کاربرد حروف تعریف در زبان ایتالیایی 2

در قسمت قبلی به بررسی کاربردی حروف تعریف در زبان ایتالیایی پرداختیم و مشخص کردیم در چه جا هایی باید از حروف تعریف استفاده کنیم . در این مطلب به مواردی می پردازیم که در آن نباید از حروف تعریف در زبان ایتالیایی استفاده کنیم.

حروف تعریف در زبان ایتالیایی

در مطالب قبلی در مورد این موضوع که برای اینکه اسامی در زبان ایتالیایی معرفه شوند صحبت کردیم . در این موارد باید از حروف il-lo-l’-la-i-le-gli  استفاده کنیم . این حروف قبل از اسم می آیند و به آنها articoli determinativi  گفته می شود که با توجه به :

 1. صدا دار بودن با بی صدا بودن حروف اول اسمی که میخواهند آن را معرفه کنند
 2. مذکر یا مونث بودن اسم
 3. جمع یا مفرد بودن اسم

باید از حزوف تعریف خاص خود اسم استفاده کنیم . در غیر این صورت ساختار گرامری زبان ایتالیایی غلط می شود .

1- در بیانات کلی.

اگر بخواهیم یک موضوع را به صورت کلی بیان کنیم نباید از حروف تعریف استفاده کنیم.

Ho sete ‌تشنه ام

Ho fame ‌گشنه ام

2- به همراه اسم هایی نظیر – خدا dio – عیسی مسیح – مریم مقدس و …

Ho pregato dio in Chiesa ‌توی کلیسا خدا رو عبادت کردم

3- هنگام تشریح و شمارش

Dalla finestra ho visto uomini, donne, bambini, animali , tutti verso il monte

از پنجره مردان ، زنان ، کودکان ، حیوانات  در حالی که همگی به سوی کوه می رفتند دیدم.

4- در حالت عطف بیان

Maria stuarda, regina di scozia  ماریا استوارت ، ملکه ی اسکاتلند.

5- اغلب در گزاره های اسمی بخصوص همراه با اسامی مشاغل .

E professore all’universita  استاد دانشگاه است

Per molti anni e’ stato direttore dell’Istituto به مدت چند سال مدیر موسسه بود .

6- همراه القاب دینی و اشرافی

Don Michele  دن میکل

7- همراه با صفات ملکی در صورتی که با اسامی مفرد اعضای فامیل آمده باشند .

Nostra madre  مادر ما

Mia zia  عمه من

8- همراه کلمات اشاره

Io vivo in questa citta  من در این شهر زندگی می کنم .

9- همراه اسامی شهر ها

Parto per il parigi  به پاریس می روم .

Roma e’ la capitale d’italia رم پایتخت کشور ایتالیا هست .

10- همراه اسامی خاص مذکر ( با اسامی مونث در زبان دوستانه کاربرد حرف تعریف معین مجاز است )

Son stato con Pietro e Giovanni, c’era anche la maria

با پیترو و جوانی بودم ، ماریا هم بود .

11- همراه اسامی خاص و نام و القاب نویسندگان و شخصیت های معروف

Sono versi giovanili di Giosue Carducci  اشعار دوران جوانی جوسویه کاردوچی هست .

شما می توانید با ثبت نام در دوره های آموزش زبان ایتالیایی ، سایت آموزش زبان توآموز این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم کلاس های خصوصی زبان ایتالیایینیز برای شما برگزار کنیم .
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی،
برچسب ها: کاربرد حروف تعریف در زبان ایتالیایی 2،
[ دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ] [ 07:27 ب.ظ ] [ s . moein ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 9 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

آموزش زبان ایتالیایی

questo blog stato creato per le persone che vorrano studiare italiano.
bona fortuna
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

IranSkin go Up