تبلیغات

ابزار لودینگ وبلاگ

|

ابزارهای وبلاگ نویسی

lingua italiana(ایتالیایی)

lingua italiana(ایتالیایی)
آموزش و استفاده از زبان ایتالیایی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
ارزش وبلاگ؟


درجات مقایسه در زبان ایتالیایی Gradi di comparazione


در گرامر زبان ایتالیایی برای مقایسه کردن دو موضوع با یکدیگر می توان از عبارت های مقایسه ای  la comparazione regolare  و یا روش های خاص  comparazione particolare  استفاده کرد. ابتدا بهتر است به مطلب قید و صفت در زبان ایتالیایی مراجعه کرده و با صفت ها که برای توصیف اسم و قید ها که برای توصیف افعال استفاده می شود آشنا شویم . 

مقایسه با قاعده  la comparazione regolare  

میدانیم که برای برتری یا کهتری دادن بین دو شی یا شخص از مقایسه استفاده می کنیم. در برخی موارد برای تفضیل یا برتری دادن یک شی یا شخص بر سایر اشیا و یا اشخاص نیز از صفت ها ( صفات تفصیلی ) استفاده می کنیم. در این مورد می توان به روش های زیر میان دو جسم ، شی و … مقایسه کرد .

درجه مقایسه ای grado comparative

 • مقایسه میان دو اسم یا دو ضمیر در مورد یک ویژگی خاص.

Piu …. Di  بیشتر …از

Meno … di  کمتر … از

Tanto …. Quanto  بدان اندازه … که

Cosi … come  چنان … که

Quanto ( come) …  به اندازه ….

مورد اول برای بیان برتری و مورد دوم برای بیان کمتر بودن استفاده می شود . سایر گزینه ها برای نشان دادن برابری استفاده می شوند.

Perugia e’ piu fredda di Roma  پروجا از رم سرد تر است .

Roma e’ meno fredda di Perugia  رم از پروجا گرم تر است . ( کمتر سرد است)

Perugia e’ tanto freddo quanto Assisi   پروجا به اندازه آسیسی یرد است .


 • مقایسه میان دو ویژگی ، دو عمل یا حالت مربوط به یک اسم سا ضمیر

Piu’ …. Che   بیشتر … تا

Meno …. Che  کمتر … تا

Tanto …. Quanto   بدان اندازه …. که

Cosi …. Come  همانقدر … که

Quanto …. همان اندازه…

 برای مقاسیه دو صفت:

Roma e piu’ umida che fredda  رم بیشتر مرطوب است تا سرد.

Perugia e’ meno umida che fredda  پروجا کمتر مرطوب است تا سرد.

Firenze e’ tanto umida che fredda  فلورانس به همان اندازه که سرد است مرطوب نیز هست.

برای مقایسه دو عمل یا حالت :

E’ piu’ facile capire che parlare una lingua straniera .

 فهمیدن یک زبان خارجی آسانتر از صحبت کردن آن است .

E’ meno facile scrivere che parlare una lingua straniera

 نوشتن یک زیان خارجی مشکلتر از صحبت کردن آن است .

E’ facile parlare quanto scrivere una lingua che si conosce bene

 صحبت کردن زبانی که فرد خوب می داند به اندازه نوشتن آن ساده است .درجه عالی  Grado superlative

قبل تر مطرح کردیم که از صفت های عالی برای برترین و عالیترین استفاده می شود . برای اینکه بگوییم یکی از موارد از بین سایرین “ترین” هست . 

 1. نسبی

Il piu’ … di (fra)  بیشترین … در بین ، …. ترین در بین

Il meno … di (fra)  کمترین … در بین

 Firenze e’ la piu’ fredda di ( fra) queste citta  فلورانس در بین این شهر ها سردترین است .

Roma e’ la meno fredda di ( fra) queste citta  رم در بین این شهر ها کمتر سرد است . ( گرمترین است)

تذکر: در صفت عالی حرف تعریف می تواند قبل از piu’ , meno  یا قبل از اسم قرار بگیرد . مثال:

E’ il piu’ bel film che abbia visto.

E’ il film piu’ bello che abbia visto .

 گمان می کنم زیبا ترین فیلمی است که دیده ام .

 1. مطلق

برای نشان دادن وجود صفتی به مقدار زیاد در یک اسم می توان یکی از سه روش زیر را به کار گرفت :

 • استفاده از پسوند issimo
 • استفاده از قیود molto خیلی یا assi  بسیار قبل از صفت
 • تکرار صفت

Firenze e’ una citta freddissima .

Firenze e’ una citta molto (assi) fredda .

Firenze e’ una citta fredda fredda  .

فلورانس شهری بسیار سرد است .

تذکر: برخی از صفات عالی با پیشوند های stra… و arci … و ultra…ساخته می شوند.

Strapotente  بسیار قدرتمند

Arci milionario  میلیاردر

Ultrarapido  بسیار سریع


مقایسه خاص  comparazione particolare  

برخی از صفات باقاعده تفضیلی و عالی شکل های دیگری نیز دارند . که از الگوی خاصی تبعیت نمی کنند و بی قاعده محسوب می شوند.

 1. گاهی شکل عالی یا تفضیلی مستقیم از زبان لاتین گرفته می شود .

Cattivo  بد

Peggiore: piu cattivo  بدتر

Il peggiore : il piu’ cattivo  بدترین

Pessimo : cattivissimo  بسیار بد


 1. گاهی شکل های اصطلاحی برای نشان دادن صفت عالی مطلق به کار می رود .

Stanco خسته

Stanco morto: molto stanco    بسیار خسته ( خسته تا حد مرگ)

شما می توانید با عضویت در سایت توآموز به صورت اینترنتی ( آنلاین یا آفلاین ) به راحتی به یادگیری زبان ایتالیایی بپردازید . همچنین می توانید دوره های آموزش زبان ایتالیایی را دانلود کرده و در هر زمان و هر مکان فارغ از اتصال به اینترنت فایل های ویدیویی را تماشا کنید .
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی،
برچسب ها: درجات مقایسه Gradi di comparazione،
[ سه شنبه 19 شهریور 1398 ] [ 06:07 ب.ظ ] [ s . moein ]

 ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی


در گرامر زبان ایتالیایی ضمایر مفعولی جهت عدم تکرار مفعول جمله جایگزین اسم مفعول می شوند این ضمایر به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم تاکیدی و ضمایر مفعولی مستقیم غیر تاکیدی تقسیم می شود در دسته اول تاکید بر مفعول جمله می باشد برای مثال 

chiamano te  تو را صدا می زنند ( تاکید روی مفعول)

ti chiamano  صدات می کنند ( تاکید رو ی فعل) حرکت صدا زدن مورد نظر گوینده است.

ضمایر مفعولی غیر مستقیم PRONOMI INDIRETTI

ضمایر مفعولی نشان دهنده ی کار فاعل بر روی آنها هستند.
در آموزش زبان ایتالیایی دو نوع ضمیر مفعولی وجود دارد که عبارتند از ضمایر مفعولی آوایی و ضمایر مفعولی بی آوا که تفاوت چندانی در استفاده از این ضمایر وجود ندارد و میتوان هر دو صورت را در جمله بکار برد. در کتاب نوو اسپرسو میتوانید این مطالب را به صورت کامل فراگیرید . 
مثال:


Mi picae = A me piace

ضمایر غیر مستقیم – بی آوا
pronomi indiretti – atoni
ضمایر غیر مستقیم – آوایی
Pronomi indiretti – tonici
معنی
miA meبه من
tiA teبه تو
gliA luiبه او (پسر)
leA leiبه او (دختر)
LeA Leiبه او (احترامی)
ciA noiبه ما
viA voiبه شما
gliA loroبه آنها

نـکتـه:

ضمایر مفعولی atoni همیشه قبل از فعل میایند ولی ضمایر tonici میتوانند قبل از فعل و یا قبل از فاعل بیاید

Questo vestito mi sembra troppo caro =این لباس به نظرم خیلی گران است.

Questo vestito a me sembra troppo cara = این لباس به نظرم خیلی گران است.

A me questo vestito sembra troppo caro = این لباس به نظرم خیلی گران است.

نـکتـه: 

فعل Piacere (دوست داشتن) با این ضمایر صرف نمیشود و تنها به دو صورت استفاده می شود.

A) وقتی راجع به یک اسم مفرد باشد به شکل piace میاید.

Mi piace la musica classica = موسیقی کلاسیک دوست دارم

B) وقتی راجع به یک اسم جمع باشد به شکل piacciono به کار میرود.

Mi piacciono i film gialli = فیلم های جنایی دوست دارم

نـکتـه:

فعل Semberare نیز تنها به دو صورت با این ضمایر میاید.

A) وقتی راجع به اسم مفرد به کار برود به شکل Sembra میاید.

Questa borsa mi sembraa bello = به نظرم این کیف زیباست.

B) وقتی راجع به اسم جمع باشد به شکل Sembrano میاید.

Queste borse mi sembrano belle = این کیف ها به نظرم زیبا هستند.

نـکتـه:

برای منفی کردن این جملات اگر با ضمیر غیرمؤکد بود non قبل از ضمیر می آید و اگر جمله با ضمیر تأکیددار باشد nonقبل از فعل می آید.

Questo colore non le piace = او این رنگ را نمی پسندد.

A lei non piace questo colore = او این رنگ را نمی پسندد.

ضمایر مفعولی مستقیمPRONOMI DIRETTI

(complemento oggetto)

ضمایر مستقیم
PRONOMI DIRETTI
loآن را مذکر
laآن را مونث
liآنها را مذکر
leآنها را مونث
neاز آن

نکته: ضمایر مستقیم میتوانند به انتهای فعل نیز اضافه شوند

Non lo posso chiamareNon posso chiamarlo.

ضمایر مفعولی به طور کلی به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند.
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی،
برچسب ها: ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی،
[ دوشنبه 4 شهریور 1398 ] [ 04:12 ب.ظ ] [ s . moein ]

آموزش رایگان زبان ایتالیایی

همانطور که میدانیم زبان ایتالیایی از زبان های پر کاربرد در دنیا به حساب می آید . پس یادگرفتن آن میتواند در زندگی حال و آینده ما بسیار تاثیر گذار و مفید باشد. در سایت آموزش زبان ایتالیایی توآموز قصد داریم که مواردی در رابطه با آموزش رایگان زبان ایتالیایی در اختیار شما زبان آموزان عزیز بگذاریم.

با ثبت نام در دوره های آموزش ابتدایی زبان ایتالیایی و  آموزش رایگان کتاب اسپرسو می توانید قدم های اولیه در یادگیری زبان ایتالیایی را به صورت رایگان بردارید.


زبان ایتالیایی شباهت بسیار زیادی به زبان اسپانیایی دارد به طوری که می توان گفت بسیاری از کلمات در این زبان مشترک و یا بسیار مشابه هم هستند. حتی میتوان گفت اگر یک ایتالیایی را در اسپانیا و یا یک اسپانیایی را در ایتالیای رها کنید هرگز گم نمی شود.

 زبان ایتالیایی

به طور کلی هر زبان تشکیل شده از فعل ، فاعل ، مغعول ، حروف اضافه و… است که حتی در زبان فارسی نیز با آنها آشنا هستیم. نکته ای که زبان ایتالیایی دارد جنسیت اسامی می باشد . این نکته شاید در نگاه اول برای ما فارسی زبان ها بسیار گنگ بیاید ولی از آنجا که اغلب ما آشنایی کمی با زبان عربی داریم میتواند این موضوع را کمی قابل فهم تر کند.

زبان ایتالیایی یکی از شیرین ترین زبانها در جهان می باشد که مخاطبان بسیاری را به خود جلب می کند. این زبان در اصل ریشه لاتین دارد و میتوان گفت به همراه زبان یونانی یکی از قدیمی ترین زبان های اروپا است و پیشینه ای بسیار قدیمی دارد. همانطور  که میدانید مرگز امپراطوری روم  شهر رم ایتالیا بوده پس در نتیجه این زبان تاثیر بسیاری بر فرهنگ و رفتار مردم در منطقه اروپا داشته و اکنون نیز دارد. در ایران نیز آموزش زبان ایتالیایی به فارسی طرف دار های بسیاری دارد چرا که میتوان با یادگیری این زبان جهت ادامه تحصیل و یا مهاجرت و حتی مراودات اقتصادی به ایتالیای عزیمت کرد.

زبان ایتالیایی دارای آوای بسیار آهنگین است به طوری که تمامی کلمات آن در انتها به حروف مصوت ختم می شوند . از لحاظ گرامری نیز یکی از زبان های ساده در جهان می باشد و هم چنین در خواندن و نوشتن بسیار ساده است. میتوان با فهمیدن نکانی کوچک به راحتی این زبان را به درستی خواند و کلمات آن را صحیح تلفظ کرد. آموزش رایگان زبان ایتالیایی میتواند یکی از روش های یادگیری این زبان باشد.

گرامر زبان ایتالیایی

در این مطلب قصد داریم به برخی نکات مهم در زبان ایتالیایی ( آموزش رایگان زبان ایتالیایی ) بپردازیم که میتوان آنها را به عنوان مقدماتی ترین و پرکاربرد ترین نکات نام برد.

همانطور که می دانیم جملات دارای ساختار های متفاوتی هستند ولی تمام آنها شامل فاعل و فعل می باشند. در برخی جملات مفعول ، حروف اضافه و در زبان ایتالیایی حروف تعریف دیده میشوند که در مطالب بعدی به صورت کلی و جرئی به آنها می پردازیم.

فعل در زبان ایتالیایی

افعال در زبان ایتالیای مانند زبن فارسی صرف می شوند.


جنسیت اسامی در زبان ایتالیایی

در زبان ایتالیایی تمامی اسامی دارای جنسیت هستند و مذکر یا مونث می باشند. بطور مثال luna یا همان مماه مونث و  albero  یا همان درخت مذکر است. یکی از کماربرد های یادگیرفتن جنسیت اسامی در زبان ایتالیایی استفاده مناسب از حروف تعریف معین و نامعین است. این حروف جهت نکره یا معرفه کردن اسامی قبل از آنها به کار می روند.

شما میتوانید تمامی قوانین گرامری مربوط به جنسیت اسامی در زبان ایتالیایی و حروف تعریف معین و نامعین را در همین سایت آموزش ببینید.

شخص فعل در زبان ایتالیایی

در این زبان  مانند زبان فارسی خودمان جهت صورف کردن فعل 6 شخص داریم. اول ، دوم و سوم شخص مفرد و اول ، دوم و سوم شخص جمع. همانطور که در زبان فارسی هر فعل با توجه به شخص فاعل در جمله استفاده می شود فهمیدن تعداد و شخص فاعل مهم است. یکی دیگر از نکاتی که سبب مغایرت زبان ایتالیایی به زبان فارسی شده است تفکیک جنسیت در سوم شخص مفرد است . بدین ترتیب که سوم شخص مفرد مونث LEI و سوم شخص مفرد مذکر در زبان ایتالیایی LUI می باشد.

زمان افعال در زبان ایتالیایی مانند هر زبان دیگیری به گذشته – حال و آینده تقسیم بندی می شوند.

استفاده از LEI برای محترمانه صحبت کردن با مخاطب

اگر بخواهیم با یک فرد محترمانه صحبت کنیم به جای استفاده از TU از LEI استفاده می کنیم. عجیبه!!!

شاید یکم عجیب باشه ولی ایتالیایی ها اینکار رو می کنن . جالب تر اینکه حتی فعل و تمامی اجزای جمله هم از شخص LEI تبعیت می کنند. پس فقط میتونیم توی نوشته ها فرق LEI به معنی او مونث و LEI به معنی شما محترمانه را با تشخیص حاضر یا غایب بودن شخص متوجه بشیم.

کتاب های آموزش زبان ایتالیایی

کتاب های زیادی جهت یادگیری زبان ایتالیایی موجود هستند که در این میان کتاب های nuovo espresso  و کتابهای qui italia یا italiano per stranieri  از کتاب های معتبر جهت یادگیری این زبان هستند. از میان این کتابها ، کتاب nuovo espresso که همان ورژن جدید کتاب های espresso هستند دارای متد تدریسی معتبر و به عنوان مراجع اصلی جهت آزمون سفارت یا همان آزمون CILS هستند.

شما میتوانید در همین سایت ( آموزش زبان ایتالیایی- توآموز)  با ثبت نام در دوره های آموزش کتاب nuovo espresso  به صورت اینترنتی شرکت و به یادگیری زبان ایتالیایی بپردازید و از آموزش رایگان زبان ایتالیایی استفاده کنید.


ادامه تحصیل در ایتالیا

در حال حاظر به خاطر شرایط بسیار خوبی که کشور ایتالیا برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی گذاشته است ، بسیاری از ایرانی ها تمایل برای یادگیری این زبان دارند. یا یادگرفتن زبان ایتالیایی میتوان در دانشگاه های ایتالیا به همراه بورس تحصیلی به ادامه تحصیل پرداخت. جالب است بدانید که شما پس از قبولی در آزمون استرنی یا سفارت ایتالیا میتوانید دانشگاه خود را برای ادامه تحصیل انتخاب  و ویزای ایتالیا  به همراه بورس تحصیلی ایتالیا دریافت کنید.
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی،
[ شنبه 21 مهر 1397 ] [ 07:07 ب.ظ ] [ s . moein ]

جملات سوالی در زبان ایتالیایی

Forma interrogativa

یکی از نکات مهم در گرامر زبان ایتالیایی نحوه سوالی کردن جملات خبری است . در ساختار جملات ساده ایتالیایی ابتدا فاعل سپس فعل و در ادامه جمله مفعول و سایر قسمت های جمله می آیند . در جملات سوالی در زبان ایتالیایی نیز این ساختار تکرار می شود .

سوالی کردن با تغییر آهنگ جمله

نکته جالب در مورد زبان ایتالیایی این است که نوع ساختار جمله در حالت سوالی و حالت خبری یکسان است . تنها برای سوالی کردن یک جمله کافی است آهنگ صدای خود را به صورت اوج گیرنده استفاده کنیم ( مانند آن در زبان فارسی نیز وجود دارد . برای مثال علی خانه است . و جمله علی خانه است ؟ . دقیقا مانند زبان فارسی از الگوی صدا برای سوالی کردن این گونه جملات استفاده می کنیم .) جملات سوالی در زبان ایتالیایی در حالت نگارش نیز کافی است در انتهای جمله علامت نقطه را حذف و به جای آن علامت سوال بیاوریم .

Poi farmi un favore  می توانید لطفی در حق من کنید

Poi farmi un favore ؟  آیا می توانید لطفی در حق من کنید ؟

نکته : در زمانی که ضمیر فاعلی در جمله آمده باشد می توان فعل را قبل از آن آورد. مانند :

E’ lei che lavoro fa ?

شما چه کار می کنید؟

 

 

سوالی کردن به کمک کلمات پرسشی

برخی کلمات پرسشی با آمدن در جمله حالت سوای ایجاد می کنند و جملات سوالی در زبان ایتالیایی را ایجاد می کنند . چطور ، کجا ، چرا و ….

در این موارد کلمه پرسشی در ابتدای جمله آمده و در ادامه آن فعل و سایر ارکان جمله می آیند . صفات و ضمایر پرسشی در پرسش های مستقیم و غیر مستقیم به کار می روند.

 

CHI چه کسی

این کلمه تنها برای اشخاص و حیوانات به کار می رود و به معنی ” چه کسی ، کدام حیوان” است . مانند :

Chi ti ha detto questo ?

 کی به تو این را گفته ؟

Chi ha mangiato la carne ?

کی گوشت رو خورده ؟ ( خطاب به حیوان با انسان)

 

CHE  چه چیزی

این کلمه هم صفت و هم ضمیر پرسشی است . به عبارت دیگر هم می تواند با اسم دیگری بیاید و هم می تواند به تنهایی به کار رود . این کلمه به معنی ” چه” است و به عنوان ضمیر چرسشی تنها برای اشیا به کار می رود . که در آن صورت به معنی ” چه، چه چیزی ؟” خواهد بود .

Che tipo e’?

 چه مدلی است ؟

Che hai fatto ?

 چه کار کردی؟

 • تذکر: در زبان محاوره ای به جای Che cosa  یعنی چه چیزی می توان از Cosa  استفاده کرد .

Cosa intendi di fare?

می خواهی چه کار کنی؟

 

Quale  کدام ؛کدامیک؟

این کلمه هم صفت و هم ضمیر پرسشی است و برای اشیا و اشخاص استفاده می شود . این کلمه گاهی نیز به صورت qual  که مخفف شده است می آید ولی هرگز با آپاستروف به کار نمی رود .

 qual e’  il tuo indirizzo?

آدرس تو کدام است؟

Quale libro stai leggendo ?

 کدام کتاب را می خوانی؟

 • نکته1 : qual  به شی یا شخصی از میان گروهی از اشیا خاص که قبلا ذکر شده است اشاره می کند .

Quale libro scegli?

کدام کتاب را انتخاب می کنی ؟ ( از کتاب هایی که اینجا موجود است )

 • نکته 2: CHE  به کیفیت و چگونگی شی و یا شخص از میان گروهی از اشیا و یا اشخاص که قبلا ذکر شده اشاره می کند.

Che libro scegli ?

چه کتابی را انتخاب می کنی ؟ ( از میان انواع گوناگون کتاب که قابل دیدن هستند و یا نیستند – در اینجا هستند و یا نیستند- جه نوع کتابی را انتخاب می کنی ؟)

Quale  کدامیک ضمیر پرسشی

Delle persone che ti ho presentato , quale ti piace di piu?

از میان اشخاصی مه به تو معرفی کردم ، کدامیک را بیشتر می پسندی؟

 

Quanto  چه قدر ؛ چه مقدار

این کلمه نیز هم به ص.رت صفت و هم ضمیر پرسشی استفاده می شود . و را جع به کمیت و تعداد سوال می کند .

Quanta benzina abbiamo ancora ?

چقدر دیگر بنزین داریم.

از quanto  می توان برای بیان تعجب و شگفت زدگی نیز استفاده کرد .

Quanto dolore

عجب اندوهی

نکته مهم : این نکته بسیار مهم است که برخی ضمایر پرسشی مانند quanto  از تعداد و جنسیت اسمی که در مورد آن سوال می شود تبعیت می کنند . به عنوان مثال برای اسم matita  به معنی مداد که مفرد مونث است باید از quanta  که مفرد مونث است استفاده و برای libri  که جمع مذکر است از quanti  که جمع مذکر است استفاده شود . برای مطالعه بیشتز این موضوع می توانید به مطلب اسم در زبان ایتالیایی رجوع کنید .

شما می توانید با ثبت نام در دوره های آموزش زبان ایتالیایی ، سایت آموزش زبان توآموز این زبان را به صورت اینترنتی بیاموزید . ما می توانیم کلاس های خصوصی زبان ایتالیایینیز برای شما برگزار کنیم .
طبقه بندی: آموزش زبان ایتالیایی، آموزش، گرامر زبان ایتالیایی، مجموعه لغات كاربردی ایتالیایی،
برچسب ها: جملات سوالی در زبان ایتالیایی، گرامر زبان ایتالیایی،
[ پنجشنبه 10 خرداد 1397 ] [ 03:18 ب.ظ ] [ s . moein ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ

آموزش زبان ایتالیایی

questo blog stato creato per le persone che vorrano studiare italiano.
bona fortuna
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

IranSkin go Up