lingua italiana(ایتالیایی) آموزش زبان ایتالیایی questo blog stato creato per le persone che vorrano studiare italiano. bona fortuna http://ciaoitalia.mihanblog.com 2019-09-22T19:40:44+01:00 text/html 2019-09-10T14:37:23+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein درجات مقایسه در زبان ایتالیایی Gradi di comparazione http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/89 <br data-cke-eol="1"><h1><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-gradi-di-comparazione/" href="https://toamuz.com/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-gradi-di-comparazione/">درجات مقایسه در زبان ایتالیایی&nbsp;Gradi di comparazione</a></h1><p><br></p><p>در&nbsp;<strong><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">گرامر زبان ایتالیایی</a></strong>&nbsp;برای مقایسه کردن دو موضوع با یکدیگر می توان از عبارت های مقایسه ای &nbsp;la comparazione regolare &nbsp;و یا روش های خاص &nbsp;comparazione particolare &nbsp;استفاده کرد. ابتدا بهتر است به مطلب&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d9%82%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d9%82%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b5%d9%81%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><strong>قید و صفت در زبان ایتالیایی</strong></a>&nbsp;مراجعه کرده و با صفت ها که برای توصیف اسم و قید ها که برای توصیف افعال استفاده می شود آشنا شویم .&nbsp;</p><h2>مقایسه با قاعده &nbsp;la comparazione regolare&nbsp;&nbsp;</h2><p>میدانیم که برای برتری یا کهتری دادن بین دو شی یا شخص از مقایسه استفاده می کنیم. در برخی موارد برای تفضیل یا برتری دادن یک شی یا شخص بر سایر اشیا و یا اشخاص نیز از صفت ها ( صفات تفصیلی ) استفاده می کنیم. در این مورد می توان به روش های زیر میان دو جسم ، شی و … مقایسه کرد .</p><h3><strong>درجه مقایسه ای grado comparative</strong></h3><ul><li>مقایسه میان دو اسم یا دو ضمیر در مورد یک ویژگی خاص.</li></ul><p dir="ltr"><strong>Piu …. Di &nbsp;بیشتر …از</strong></p><p dir="ltr"><strong>Meno … di &nbsp;کمتر … از</strong></p><p dir="ltr"><strong>Tanto …. Quanto &nbsp;بدان اندازه … که</strong></p><p dir="ltr"><strong>Cosi … come &nbsp;چنان … که</strong></p><p dir="ltr"><strong>Quanto ( come) …&nbsp; به اندازه ….</strong></p><p>مورد اول برای بیان برتری و مورد دوم برای بیان کمتر بودن استفاده می شود . سایر گزینه ها برای نشان دادن برابری استفاده می شوند.</p><p dir="ltr">Perugia e’ piu fredda di Roma &nbsp;پروجا از رم سرد تر است .</p><p dir="ltr">Roma e’ meno fredda di Perugia &nbsp;رم از پروجا گرم تر است . ( کمتر سرد است)</p><p dir="ltr">Perugia e’ tanto freddo quanto Assisi&nbsp; &nbsp;پروجا به اندازه آسیسی یرد است .</p><p><br></p><ul><li><strong>مقایسه میان دو ویژگی ، دو عمل یا حالت مربوط به یک اسم سا ضمیر</strong></li></ul><p dir="ltr"><strong>Piu’ …. Che &nbsp;&nbsp;بیشتر … تا</strong></p><p dir="ltr"><strong>Meno …. Che &nbsp;کمتر … تا</strong></p><p dir="ltr"><strong>Tanto …. Quanto &nbsp;&nbsp;بدان اندازه …. که</strong></p><p dir="ltr"><strong>Cosi …. Come &nbsp;همانقدر … که</strong></p><p dir="ltr"><strong>Quanto …. همان اندازه…</strong></p><p>&nbsp;برای مقاسیه دو صفت:</p><p dir="ltr">Roma e piu’ umida che fredda &nbsp;رم بیشتر مرطوب است تا سرد.</p><p dir="ltr">Perugia e’ meno umida che fredda &nbsp;پروجا کمتر مرطوب است تا سرد.</p><p dir="ltr">Firenze e’ tanto umida che fredda &nbsp;فلورانس به همان اندازه که سرد است مرطوب نیز هست.</p><p>برای مقایسه دو عمل یا حالت :</p><p dir="ltr">E’ piu’ facile capire che parlare una lingua straniera .</p><p>&nbsp;فهمیدن یک زبان خارجی آسانتر از صحبت کردن آن است .</p><p dir="ltr">E’ meno facile scrivere che parlare una lingua straniera</p><p>&nbsp;نوشتن یک زیان خارجی مشکلتر از صحبت کردن آن است .</p><p dir="ltr">E’ facile parlare quanto scrivere una lingua che si conosce bene</p><p>&nbsp;صحبت کردن زبانی که فرد خوب می داند به اندازه نوشتن آن ساده است .</p><p dir="ltr"><br></p><p dir="ltr"><br></p><h3>درجه عالی &nbsp;Grado superlative</h3><p>قبل تر مطرح کردیم که از صفت های عالی برای برترین و عالیترین استفاده می شود . برای اینکه بگوییم یکی از موارد از بین سایرین “ترین” هست .&nbsp;</p><ol><li><h4>نسبی</h4></li></ol><p dir="ltr">Il piu’ … di (fra) &nbsp;بیشترین … در بین ، …. ترین در بین</p><p dir="ltr">Il meno … di (fra) &nbsp;کمترین … در بین</p><p dir="ltr">&nbsp;Firenze e’ la piu’ fredda di ( fra) queste citta &nbsp;فلورانس در بین این شهر ها سردترین است .</p><p dir="ltr">Roma e’ la meno fredda di ( fra) queste citta &nbsp;رم در بین این شهر ها کمتر سرد است . ( گرمترین است)</p><p><strong>تذکر: در صفت عالی حرف تعریف می تواند قبل از piu’ , meno &nbsp;یا قبل از اسم قرار بگیرد . مثال:</strong></p><p dir="ltr">E’ il piu’ bel film che abbia visto.</p><p dir="ltr">E’ il film piu’ bello che abbia visto .</p><p>&nbsp;گمان می کنم زیبا ترین فیلمی است که دیده ام .</p><ol start="2"><li><h4>مطلق</h4></li></ol><p>برای نشان دادن وجود صفتی به مقدار زیاد در یک اسم می توان یکی از سه روش زیر را به کار گرفت :</p><ul><li>استفاده از پسوند issimo</li><li>استفاده از قیود molto خیلی یا assi &nbsp;بسیار قبل از صفت</li><li>تکرار صفت</li></ul><p dir="ltr">Firenze e’ una citta freddissima .</p><p dir="ltr">Firenze e’ una citta molto (assi) fredda .</p><p dir="ltr">Firenze e’ una citta fredda fredda &nbsp;.</p><p>فلورانس شهری بسیار سرد است .</p><p><strong>تذکر: برخی از صفات عالی با پیشوند های stra… و arci … و ultra…ساخته می شوند.</strong></p><p dir="ltr">Strapotente &nbsp;بسیار قدرتمند</p><p dir="ltr">Arci milionario &nbsp;میلیاردر</p><p dir="ltr">Ultrarapido &nbsp;بسیار سریع</p><p dir="ltr"><br></p><h2>مقایسه خاص &nbsp;comparazione particolare &nbsp;</h2><p>برخی از صفات باقاعده تفضیلی و عالی شکل های دیگری نیز دارند . که از الگوی خاصی تبعیت نمی کنند و بی قاعده محسوب می شوند.</p><ol><li><strong>گاهی شکل عالی یا تفضیلی مستقیم از زبان لاتین گرفته می شود .</strong></li></ol><p dir="ltr">Cattivo &nbsp;بد</p><p dir="ltr">Peggiore: piu cattivo &nbsp;بدتر</p><p dir="ltr">Il peggiore : il piu’ cattivo &nbsp;بدترین</p><p dir="ltr">Pessimo : cattivissimo &nbsp;بسیار بد</p><p><br></p><ol start="2"><li><strong>گاهی شکل های اصطلاحی برای نشان دادن صفت عالی مطلق به کار می رود .</strong></li></ol><p dir="ltr">Stanco خسته</p><p dir="ltr">Stanco morto: molto stanco &nbsp;&nbsp;&nbsp;بسیار خسته ( خسته تا حد مرگ)</p><p>شما می توانید با&nbsp;<strong><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af/?action=register" href="https://toamuz.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af/?action=register">عضویت در سایت توآموز</a></strong>&nbsp;به صورت اینترنتی ( آنلاین یا آفلاین ) به راحتی به&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><strong>یادگیری زبان ایتالیایی</strong></a>&nbsp;بپردازید . همچنین می توانید&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/courses/" href="https://toamuz.com/courses/"><strong>دوره های آموزش زبان ایتالیایی</strong></a>&nbsp;را دانلود کرده و در هر زمان و هر مکان فارغ از اتصال به اینترنت فایل های ویدیویی را تماشا کنید .</p> text/html 2019-09-03T13:34:51+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein تقسیم کلمات به هجا ها در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/88 <br data-cke-eol="1"><h1><a style="font-family: &quot;b traffic&quot;, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif;" data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%ac%d8%a7-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%ac%d8%a7-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">تقسیم کلمات به هجا ها در زبان ایتالیایی</a></h1><p><br></p><p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">در <a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><strong>آموزش زبان ایتالیایی</strong></a>&nbsp; ، یکی از روش های تلفظ کلمات در&nbsp;<strong><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">زبان ایتالیایی</a></strong>&nbsp;تقسیم کلمات به هجا ها برای ادای آنها می باشد . جهت تقسیم کلمات به هجا ها در زبان ایتالیایی می توان با کمک موارد زیر کلمات را به صورت صحیح تلفظ کرد. بطور کلی حروف در زبان ایتالیایی به دو دسته&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1-le-vocali/" href="https://toamuz.com/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1-le-vocali/"><strong>حروف صدا دار</strong></a>&nbsp;و حروف بی صدا تقسیم بندی می شوند .&nbsp;</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">divisione delle parole in sillabe</span></p><ul><li><h3><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">صامت بین دو مصوب با مصوباتی که بعد از آن می آید تشکیل یک هجا را می دهد .</span></h3></li></ul><p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">مانند :</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">o-do-re&nbsp; عطر</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">sa-po-re&nbsp; طعم</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">co-lo-re&nbsp; رنگ</span></p><ul><li><h3><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">صامت مشددی که بین دو مصوبه آمده است، جدا می شود. مانند:</span></h3></li></ul><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">fer-ro آهن</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">gras-so&nbsp; چاق</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">bel-lis-si-mo&nbsp; بسیار زیبا</span></p><p><br></p><p><br></p><ul><li><h2><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">دو صامت بین دو مصوت:</span></h2></li></ul><h3><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">الف) اگر اولین صامت l,m,n,r&nbsp; باشد به هجای قبلی می پیوندد. مانند:</span></h3><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">cor-po&nbsp; بدن&nbsp;</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">col-po ضربه</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">can- to آواز</span></p><h3><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">ب)اگر اولین صامت l,m,n,r نباشد، هر دو صامت با مصوت بعدی تشکیل یک هجا را میدهند :</span></h3><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">que-sto&nbsp; این</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">ri-stam-pa-re تجدید چاپ کردن</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">que-stio-ne&nbsp; مناظره</span></p><ul><li><h4><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">مصوبه های مرکب (دو مصوبه که تشکیل یک صدای واحد کشیده را می دهند). تجزیه ناپذیر هستند و باید با صامت قبلی تشکیل هجا دهند. مثال:</span></h4></li></ul><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">vie-ni بیا</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">fiu-me&nbsp; رودخانه</span></p><p dir="ltr"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">pie-tra&nbsp; سنگ</span></p><h3><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;"><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/" href="https://toamuz.com/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/"><strong>علامت گذاری بر روی حروف&nbsp;</strong></a></span></h3><p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">در زبان ایتالیایی بر روی کلمات ممکن است برخی علامت ها قرار بگیرند که علاوه بر تغییر تلفظ آن لغت در معنی کلمه نیز ممکن است تغییر ایجاد کند. یکی از این علامت ها ” ‘ ” آپاسترو است که باعث تاکید در تلفظ نیز می شود .&nbsp;</span></p><p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">برای مثال حرف “e” در زبان ایتالیایی به معنای “و” هست اما حرف ” ‘e ” به معنای “هست ” می باشد .&nbsp;</span></p><p><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;">همچنین در انتهای کلماتی چون ” ‘caffe ”&nbsp; و ” ‘te ”&nbsp; نیز قرار می گیرد .&nbsp;</span></p><br data-cke-eol="1"> text/html 2019-08-26T12:42:22+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/87 <br data-cke-eol="1"><h1 style="font-style: italic;"><strong><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%b6%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%b6%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%81%d8%b9%d9%88%d9%84%db%8c/">&nbsp;ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی</a></strong></h1><p><br></p><p>در <a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">گرامر زبان ایتالیایی</a>&nbsp;<strong>ضمایر مفعولی</strong>&nbsp;جهت عدم تکرار مفعول جمله جایگزین اسم مفعول می شوند این ضمایر به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم تاکیدی و ضمایر مفعولی مستقیم غیر تاکیدی تقسیم می شود در دسته اول تاکید بر مفعول جمله می باشد برای مثال&nbsp;</p><p dir="ltr">chiamano te&nbsp; تو را صدا می زنند ( تاکید روی مفعول)</p><p>ti chiamano&nbsp; صدات می کنند ( تاکید رو ی فعل) حرکت صدا زدن مورد نظر گوینده است.</p><h2 dir="rtl">ضمایر مفعولی غیر مستقیم PRONOMI INDIRETTI</h2><p>ضمایر مفعولی نشان دهنده ی کار فاعل بر روی آنها هستند.<br>در<strong><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"> آموزش&nbsp;زبان ایتالیایی</a></strong>&nbsp;دو نوع ضمیر مفعولی وجود دارد که عبارتند از&nbsp;<strong>ضمایر مفعولی آوایی</strong>&nbsp;و&nbsp;<strong>ضمایر مفعولی بی آوا</strong>&nbsp;که تفاوت چندانی در استفاده از این ضمایر وجود ندارد و میتوان هر دو صورت را در جمله بکار برد. در <a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/collections/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" href="https://toamuz.com/collections/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/">کتاب نوو اسپرسو</a> میتوانید این مطالب را به صورت کامل فراگیرید .&nbsp;<br>مثال:</p><p dir="ltr"><br>Mi picae = A me piace</p><table border="0" width="50%" cellpadding="5" align="center" class=" cke_show_border"><tbody><tr><td align="center">ضمایر غیر مستقیم – بی آوا<br>pronomi indiretti – atoni</td><td align="center">ضمایر غیر مستقیم – آوایی<br>Pronomi indiretti – tonici</td><td align="center" width="33%">معنی</td></tr><tr><td align="center">mi</td><td align="center">A me</td><td align="right">به من</td></tr><tr><td align="center">ti</td><td align="center">A te</td><td align="right">به تو</td></tr><tr><td align="center">gli</td><td align="center">A lui</td><td dir="rtl" align="right">به او (پسر)</td></tr><tr><td align="center">le</td><td align="center">A lei</td><td dir="rtl" align="right">به او (دختر)</td></tr><tr><td align="center">Le</td><td align="center">A Lei</td><td dir="rtl" align="right">به او (احترامی)</td></tr><tr><td align="center">ci</td><td align="center">A noi</td><td align="right">به ما</td></tr><tr><td align="center">vi</td><td align="center">A voi</td><td align="right">به شما</td></tr><tr><td align="center">gli</td><td align="center">A loro</td><td align="right">به آنها</td></tr></tbody></table><p><strong>نـکتـه:</strong></p><p>ضمایر مفعولی atoni همیشه قبل از فعل میایند ولی ضمایر tonici میتوانند قبل از فعل و یا قبل از فاعل بیاید</p><p dir="ltr">Questo vestito&nbsp;<strong>mi</strong>&nbsp;sembra troppo caro =این لباس به نظرم خیلی گران است.</p><p dir="ltr">Questo vestito&nbsp;<strong>a me</strong>&nbsp;sembra troppo cara = این لباس به نظرم خیلی گران است.</p><p dir="ltr"><strong>A me</strong>&nbsp;questo vestito sembra troppo caro = این لباس به نظرم خیلی گران است.</p><p><strong>نـکتـه:&nbsp;</strong></p><p>فعل&nbsp;<strong>Piacere (دوست داشتن)&nbsp;</strong>با این ضمایر صرف نمیشود و تنها به دو صورت استفاده می شود.</p><p>A)&nbsp;وقتی راجع به یک اسم مفرد باشد به شکل&nbsp;<strong>piace</strong>&nbsp;میاید.</p><p dir="ltr">Mi piace la musica classica = موسیقی کلاسیک دوست دارم</p><p>B)&nbsp;وقتی راجع به یک اسم جمع باشد به شکل&nbsp;<strong>piacciono</strong>&nbsp;به کار میرود.</p><p dir="ltr">Mi piacciono i film gialli = فیلم های جنایی دوست دارم</p><p><strong>نـکتـه:</strong></p><p>فعل&nbsp;<strong>Semberare</strong>&nbsp;نیز تنها به دو صورت با این ضمایر میاید.</p><p>A)&nbsp;وقتی راجع به اسم مفرد به کار برود به شکل&nbsp;<strong>Sembra</strong>&nbsp;میاید.</p><p dir="ltr">Questa borsa mi sembraa bello = به نظرم این کیف زیباست.</p><p>B)&nbsp;وقتی راجع به اسم جمع باشد به شکل&nbsp;<strong>Sembrano</strong>&nbsp;میاید.</p><p dir="ltr">Queste borse mi sembrano belle = این کیف ها به نظرم زیبا هستند.</p><p><strong>نـکتـه:</strong></p><p>برای منفی کردن این جملات اگر با ضمیر غیرمؤکد بود non&nbsp;قبل از ضمیر&nbsp;می آید و اگر جمله با ضمیر تأکیددار باشد nonقبل از فعل&nbsp;می آید.</p><p dir="ltr">Questo colore non le piace = او این رنگ را نمی پسندد.</p><p dir="ltr">A lei non piace questo colore = او این رنگ را نمی پسندد.</p><h2 dir="rtl">ضمایر مفعولی مستقیمPRONOMI DIRETTI</h2><p dir="rtl">(complemento oggetto)</p><table border="0" width="20%" cellpadding="5" align="center" class=" cke_show_border"><tbody><tr><td colspan="2" align="center">ضمایر مستقیم<br>PRONOMI DIRETTI</td></tr><tr><td width="50%">lo</td><td align="right" width="50%">آن را مذکر</td></tr><tr><td>la</td><td align="right">آن را مونث</td></tr><tr><td>li</td><td align="right">آنها را مذکر</td></tr><tr><td>le</td><td align="right">آنها را مونث</td></tr><tr><td>ne</td><td align="right">از آن</td></tr></tbody></table><p><strong>نکته</strong>: ضمایر مستقیم میتوانند به انتهای فعل نیز اضافه شوند</p><table border="0" width="35%" cellpadding="5" align="center" class=" cke_show_border"><tbody><tr><td width="50%">Non&nbsp;<strong>lo</strong>&nbsp;posso chiamare</td><td align="right" width="50%">Non posso chiamar<strong>lo</strong>.</td></tr></tbody></table><p>ضمایر مفعولی به طور کلی به دو دسته ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند.</p> text/html 2019-06-26T08:17:11+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein افعال امری l’imperativo http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/86 <div style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><h1 class="entry-title" style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 13px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 30px; line-height: 34px; text-align: right; background-color: rgb(248, 246, 246);"><a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c-limperativo/">افعال امری l’imperativo در زبان ایتالیایی</a></h1></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: iransans; font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><div><br></div>یکی از نکات مهم در بحث&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">آموزش زبان ایتالیایی</a>&nbsp;طریقه امری کردن افعال می باشد . برای بیان دستور و یا تحمیل کردن یک موضوع بر شخص دیگر باید از افعال امری استفاده کرد. این افعال هم می توانند به صورت دوستانه و هم به صورت محترمانه مورد استفاده قرار بگیرند. در این قسمت به توضیح در باره نحوه درست کردن این افعال در جمله با توجه به شخص فاعل می پردازیم:</span><div style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: iransans; font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;"><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246);">l’imperativo per soconda persona (فعل امری برای دوم شخص مفرد)</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">به طور کلی افعال امری برای دستور دادن، تشویق کردن و یا نصیحت کردن به کار میرود. جملاتی مانند نخور، خانه بمان، بنویس و …</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ساختار این افعال بسته به ضمیر جمله متفاوت است و در ادامه به انواع آن اشاره خواهیم کرد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ساختار افعال امری خطاب به دوم شخص مفرد (Tu)</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">– برای تبدیل افعالی که با&nbsp;are&nbsp;ختم می شوند به شکل امری آن ها، از حالت سوم شخص مفرد این افعال استفاده می شود. مثل:</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;(بخور) &nbsp;mangiare —&gt; mangia</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">– برای افعالی که با&nbsp;ere&nbsp;و یا&nbsp;ire&nbsp;ختم میشوند حالت دوم شخص مفرد این افعال، فرم امری آن ها می شود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;(بگیر) &nbsp;prendere —&gt; prendi</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">(ترک کن) &nbsp;partire —&gt; parti</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">( تمام کن) &nbsp;finire —&gt; finisci</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">استثناها:</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بر</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">خی از افعال امری از قانون خاصی پیروی نمیکنن و بی قاعده هستند و باید فرم امری آن ها رو به خاطر سپرد. در جدول زیر به تعدادی از افعال پرکاربرد بی قاعده اشاره شده است.</span></p><table class="wp-block-table" style="border-spacing: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; background-color: rgb(248, 246, 246); border: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-collapse: collapse; width: 870px; min-width: 240px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: iransans; font-size: 15px;"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">معنی</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">امری</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مصدر</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بنوش</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Bevi</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Bere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">خارج شو</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Esci</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Uscire</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">برو</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">‘Va</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Andare</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بده</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">‘Da</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Dare</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بگو</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">‘Di</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Dire</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">انجام بده</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">‘Fa</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Fare</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بمان</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">‘Sta</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Stare</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بدان</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Sapii</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Sapere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بمان</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Sii</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Essere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">داشته باش</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Abbi</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Avere</span></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">منفی کردن افعال امری دوم شخص مفرد(tu)<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">برای منفی کردن این نوع &nbsp;افعال امری از کلمه&nbsp;non + مصدر فعل&nbsp;&nbsp;استفاده می شود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;(نخور) &nbsp;Non mangiare</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">(تلوزیون نبین) &nbsp;Non guardare la TV</span></p><figure class="wp-block-image alignwide" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(102, 102, 102); font-family: iransans; font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><img src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1024x274.jpg" alt="" class="wp-image-12204" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-1024x274.jpg 1024w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-300x80.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-768x206.jpg 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-600x161.jpg 600w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی.jpg 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 870px; display: block;"><figcaption style="box-sizing: border-box; margin: 0.5em 0px 1em; padding: 0px; color: rgb(85, 93, 102); text-align: center; font-size: 13px;"><a href="https://toamuz.com/courses/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">https://toamuz.com/courses/</a></figcaption></figure><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246);">l’imperativo seconda persona plurale (افعال امری برای دوم شخص جمع= voi)</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);">شکل امری این افعال مانند حالت صرف کردنشان در زمان حال ساده است مانند:<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">(ورزش مناسب انتخاب کنید) Scegliete lo sport adatto</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نکـته:</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);">در این مدل از افعال امری فقط 4 استثنا وجود دارد که باید شکل امری آن ها را به خاطر سپرد</p><table class="wp-block-table" style="border-spacing: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; background-color: rgb(248, 246, 246); border: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-collapse: collapse; width: 870px; min-width: 240px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: iransans; font-size: 15px;"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Abbiate</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Avere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Siate</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Essere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Sapiate</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Sapere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Stiate</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Stare</span></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">منـفی کردن :</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);">برای منفی کردن این افعال فقط کلمه Non قبل از فعل می آید و ضمایر هم میتوانند یا قبل از فعل بیایند و یا بعد ار آن ها که در این صورت به فعل می چسبند مثل:</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Non&nbsp;le&nbsp;mangiate / Non mangiatele</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246);">l’imperativo forma di cortesia (فعل امری برای سوم شخص)</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">برای تبدیل افعال به افعال امری سوم شخص مفرد (Lei:شما) از روش زیر استفاده می کنیم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">– افعالی که با are ختم می شوند برای حالت امری مؤدبانه ، به فرم دوم شخص مفرد تبدیل می شوند&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">(نگاه کنید) &nbsp;guardare —&gt; guardi</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">– افعالی که با ere یا &nbsp;ire تمام می شوند برای تبدیل کردنشان به امری سوم شخص ابتدا حالت اول شخص مفرد فعل را صرف می کنیم و حرف o را از آخر آن حذف کرده و حرف a را جایگزین آن می کنیم.</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">(بگیرید)</span>&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">prendere —&gt; prendo —&gt; prenda</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;(بفرمایید) &nbsp;dire —&gt; dico —&gt; dica</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;(نگه دارید) &nbsp;tenere —&gt; tengo —&gt; tenga</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">( بیایید) &nbsp;venire —&gt; vengo —&gt; venga</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">اینگونه افعال هم دارای استثناهایی هستند مانند افعال زیر:</span></p><table class="wp-block-table" style="border-spacing: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; background-color: rgb(248, 246, 246); border: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-collapse: collapse; width: 870px; min-width: 240px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: iransans; font-size: 15px;"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بمانید</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Sia</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Essere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بدهید</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Dia</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Dare</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">داشته باشید</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Abbia</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Avere</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بمانید</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Stia</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.5em; border: 1px solid; text-align: right; word-break: break-all;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Stare</span></td></tr></tbody></table><h4 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">منفی کردن افعال امری مؤدبانه (lei)</span></h4><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">از نظر&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">گرامر زبان ایتالیایی</a>&nbsp;برای منفی کردن این افعال کلمه non را قبل از فعل امری می گذاریم.</span></p><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">(نخورید) &nbsp;non mangi</span></p></div> text/html 2019-05-05T09:22:46+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein بورسیه استانی DSU http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/85 <div class="entry-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em; text-align: justify;"><a href="https://toamuz.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-dsu/">بورسیه استانی DSU</a></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">کشور ایتالیا</a>&nbsp;</span>یکی از کشور هایی است که به دانشجویان در مقاطع کارشناسی- ارشد و دکتری در راستای کاهش هزینه ها بورس تحصیلی اعطا می کند. این بورس های تحصیلی هم از سوی دانشگاه و هم از سوی دولت به دانشجویان اعطا می گردد.&nbsp; یکی از این موارد بورسیه استانی DSU&nbsp; است و بیشتر به این بورس می پردازیم.</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">انواع بورسیه ایتالیا</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">ایتالیا دو نوع بورسیه دارد:</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">1-<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;بورسیه&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">دانشگاه های ایتالیا</a>&nbsp;:</span>&nbsp;این بورسیه از طرف دانشگاه به دانشجو داده میشود و به دانشجویانی تعلق میگیرد که رزومه تحصیلی آنها قوی است. این بورسیه بیشتر مختص مقطع دکترا است ولی در بعضی از موارد به مقطع فوق لیسانس نیز تعلق میگیرد اما مبلغ آن کمتر از دکترا است.</li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">کسر شهریه دانشگاه که&nbsp; حدود 600 تا 1000 یورو در سال می‌باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">کمک تحصیلی از دولت ایتالیا که بین 3000 تا 4000 یورو در سال می‌باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">بورس کامل (بورس دانشجو یان ممتاز) که برای دانشجو یان کارشناسی ارشد تا سقف 12000 یورو و برای دانشجو یان دکترا 15000 تا 20000 یورو در سال می‌باشد. این بورس با توجه به هر دانشگاه می تواند متغیر باشد .</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">2-<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;بورسیه استانی:</span>&nbsp;این بورسیه را اداره بورس هر شهر میدهد و به میزان درآمد خانوادگی شما بستگی دارد. در تمامی مقاطع دانشگاهی میتوان برای بورسیه استانی تقاضا داد. میزان بورسیه استانی سالیانه ۲۵۰۰ الی ۵۲۰۰ یورو میباشد که در هر شهرستان اسم متفاوتی دارد و برای گرفتن آن تقریبا روند ثابتی وجود دارد.&nbsp; این بورس تحصیلی درشهر میلان ایتالیا به نام DSU معروف شده است .</li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">واژه DSU مخفف عبارت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Diritto allo studio universitario</span>&nbsp;میباشد و به معنای حق تحصیل در دانشگاه است و ایتالیا این بورسیه را به دانشجویانی میدهد که از نظر سطح درآمد پایین هستند و بیشتر به کشورهای جهان سوم تعلق میگیرد تا دانشجویان به خاطر نداشتن هزینه تحصیل از ادامه تحصیل محروم نشوند. سازمان اعطا کننده ی این بورس CAAF&nbsp; می‌باشد. دانشجویان میتوانند با اثبات عدم تمکن مالی برای این بورسیه درخواست دهند. این نکته را در نظر داشته باشید که برای اخذ بورسیه DSU سالی یکبار میتوان اقدام کرد و برای ترم اول میباشد. البته دیده شده دانشجویانی که برای ترم دوم هم اقدام کرده اند باز هم توانسته اند بورس تحصیلی دریافت کنند .&nbsp; معمولاً افراد در سال اول تحصیل خود شرایط گرفتن DSU را دارند ولی این بدین معنا نمی باشد که افراد در سالهای دیگر تحصیل هم از این شرایط برخوردار باشند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">نکته حائز اهمیت این می باشد که برای بهره گیری از بورس DSU در سالهای بعدی حتما در سال دوم تحصیلی دانشجویان می بایست تعدادی مشخص واحد درسی را سپری کرده باشند تا بتوانند همچنان از شرایط این بورس استفاده نمایند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">مزایای استفاده از بورسیه استانی DSU</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">بورسیه Dsu در شهرهای ایتالیا با اختلاف مبلغ اندکی، به دانشجو یان ارائه می‌شود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">استفاده از بورسیه، به معنی معاف شدن از شهریه دانشگاه و هزینه‌های دانشجویی و هزینه ی غذای سلف و همچنین استفاده رایگان از خوابگاه خواهد شد و در عین حال مبلغی هم مضاف خواهد آمد. بدین صورت که در ابتدای ثبت نام ممکن است هزینه شهریه از دانشجو گرفته شود ولی بعد از بررسی مدارک توسط اداره CAAF در صورتی که به دانشجو بورس DSU تعلق بگیرید این شهریه به وی بازگردانده می شود .</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">برای دریافت این نوع بورسیه نیاز به ارائه مقالات علمی یا رزومه کاری و تحصیلی نخواهد بود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">بورسیه Dsu شامل تمام رشته های تحصیلی &nbsp;و تمام دانشگاه های دولتی می‌شود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">مبلغ بورسیه به حساب شخصی دانشجویان واریز شده و دانشجویان می توانند شهریه دانشگاه ،شهریه خوابگاه و ۲ وعده غذایی را از محل کمک دریافت شده پرداخت کرده و مبلغ باقی مانده را صرف هزینه های جانبی زندگی خود در ایتالیا نمایند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">معمولا دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس می توانند پس از پرداخت شهریه دانشگاه، شهریه خوابگاه و ۲ وعده غذایی از محل کمک هزینه جهان سوم ، بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو درسال پس انداز یا صرف هزینه های جانبی زندگی خود در ایتالیا نمایند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">دانشجویان مقطع دکترا با توجه به شهریه های ناچیز دانشگاه می توانند پس از پرداخت شهریه خوابگاه و ۲ وعده غذایی سالانه بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو از این مبلغ را پس انداز یا صرف امورات دیگر نمایند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">نکات قابل توجه در مورد بورسیه استانی DSU</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">وقتی صحبت از بورس Dsu&nbsp; می‌شود، هر انچه به ذهن می‌رسد،&nbsp; فقط مزیت است. اما در کنار استفاده از این مزیت، باید به موارد مهم و قابل توجه دیگری نیز دقت کرد که در زیر به ان اشاره می گردد :</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">بورسیه Dsu در سال یک بار و ان هم در ترم اول ارائه می‌شود. دانشجو یان متقاضی این نوع بورس لازم است بدانند که اگر می خواهند از ترم دوم وارد دانشگاه شوند، باید هزینه ی ان ترم را خودشان پرداخت کنند و به آنها بورس تعلق نمی گیرد .</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مبلغ بورسیه استانی DSU&nbsp; طی 2 مرحله پرداخت می‌شود. معمولاقسط اول بورسیه معادل نیمی از مبلغ نقدی بورسیه تا یکماه پس از اعلام نتایج اولیه بورسیه هر استان به حساب معرفی شده توسط دانشجو به اداره بورسیه واریز می شود.معمولا در اکثر استانهای ایتالیا قسط اول بورسیه در استانه تعطیلات سال نو میلادی واریز میشود.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">پاسخ به درخواست بورس از جانب دانشگاه، معمولا بعد از گذشت 2 ماه از شروع تحصیل و اقامت در ایتالیا مشخص خواهد شد و تا معلوم شدن وضعیت، دانشجو باید خودش هزینه‌های تحصیل و اقامت را پرداخت کند.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">پاس کردن تعداد مقرر واحد درسی در هر سال تحصیلی، شرط استفاده از این بورس در سال آینده می‌باشد.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">شرایط پدر و مادر در گرفتن بورس Dsu تاثیرگذار است. ازجمله فوت و یا معلولیت آن‌ها</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">شرایط اخذ بورسیه بورسیه استانی DSU</h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit; text-align: justify;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">حداقل آیلتس 6 . لازم به ذکر است که نمره IELTS&nbsp; بصورت میانگین باید نمره 6 باشد و اگر در هر یک از مهارتهای این امتحان نمره کمتری را اخذ کرده اید نگران این مسئله نباشید با تکیه بر مابقی مهارتها می توان نمره&nbsp; 6 را کسب کرد. البته میتوان تایید مهارت در زبان ایتالیایی نیز کافی باشد . پس&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span>&nbsp;</a>میتواند برای مهاجرت بسیار مفید باشد .</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">معدل بالای 14 . لازم بذکر است که دانشجویانی که معدل پایین تری را داشته باشند، می توانند برای بورسیه ایتالیا اقدام نمایند. این دسته از دانشجویان از شانس کمتری برخوردار می باشند.</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">شرط سنی تا 35 سال</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مدرک معتبر تحصیلی</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">اثبات عدم تمکن مالی و ارائه مدارک ان</li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">مدارک لازم جهت اخذ بورسیه استانی DSU</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">لازم به ذکر است که شما برای گرفتن این بورس باید اثبات کنید که سرپرست شما توانایی حمایت مالی از شما را ندارد. پس یهتر است مینیمم درآمد را در نظر بگیرید.</p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 4px 30px 5px 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; text-align: justify;">ترجمه فیش حقوقی سرپرست خانوار</li></ul></li></ul><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 4px 30px 5px 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; text-align: justify;">گواهی فیش حقوقی به یورو</li></ul></li></ul><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 4px 30px 5px 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; text-align: justify;">فرم درخواست بورسیه</li></ul></li></ul><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 4px 30px 5px 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; text-align: justify;">اجاره نامه یا سند مالکیت سرپرست خانوار</li></ul></li></ul><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 4px 30px 5px 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; text-align: justify;">اقرار نامه سرپرست خانوار</li></ul></li></ul></div><div class="entry-tag-share" style="box-sizing: border-box; margin: 80px 0px 50px; padding: 0px; font-family: iransans;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px;"><div class="col-sm-6" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 450px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"></div></div></div> text/html 2019-04-17T16:25:29+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein نکات تکمیلی اسم در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/84 <h2 class="posttitle" style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"><a href="https://toamuz.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">نکات تکمیلی اسم ها در زبان ایتالیایی</a></h2><div class="postbody" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246);"><div class="postcontent" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">یکی از مهمترین بخش های&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">دستور زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;موضوع اسم ها و نحوه تشخیص جنسیت و تعداد آنها می باشد. در ادامه بحث اسم ها در زبان ایتالیایی به نکات تکمیلی اسم ها در زبان ایتالیایی می پردازیم . همان طور که در مطلب قبلی در مورد&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;گفته شد جنسیت اسم ها را می توان از روی حرف پایانی آن ها تشخیص داد به طوری که:</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">اسم های مفرد مونث به A اسم های مفرد مذکر به O اسم های جمع مونث به E و اسم های جمع مذکر به I ختم می شوند.</p><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">البته برخی استثنا ها هم در این بین وجود دارند که باید تجربی آنها را به خاطر بسپاریم. اسم های مفردی که به E ختم می شوند میتوانند مذکر و یا مونث باشند که این مورد هم باید به صورت تجربی بررسی شود .</p></div><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><a href="https://toamuz.com/product-category/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><img class="alignnone size-full wp-image-12204" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="" width="1500" height="402" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی.jpg 1500w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-300x80.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-768x206.jpg 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-1024x274.jpg 1024w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-600x161.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><div class="postcontent" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ولی این قانون برای تمامی اسامی صدق نمی کند و جنسیت بعضی از اسم ها با حروف دیگری قابل تشخیص هستند که به آنها اشاره می شود:</span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">به عنوان مثال داریم:</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">1- بعضی از اسم ها که در حالت مذکر با حرف (e) تمام می شوند که مؤنث آن ها با (essa) خاتمه می یابد.</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">مانند کلمه studente به معنی دانش آموز مذکر و studentessa یعنی دانش آموز دختر</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">la student<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">essa</span>&nbsp;(دانش آموز مؤنث)&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&lt;==</span>&nbsp;lo student<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">e</span>&nbsp;(دانش آموز مذکر)</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">la dottor<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">essa</span>&nbsp;(دکتر مؤنث)&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&lt;==</span>&nbsp;il dottor<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">e</span>&nbsp;(دکتر مذکر)</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">2- بعضی از اسم ها نیز در حالت مذکر با (erre) و در حالت مؤنث با (trice) خاتمه می یابند.</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">مثل کلمه truduttore به معنی “مترجم مذکر” و &nbsp;traduttrice به معنی “مترجم مؤنث”.</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">la tradut<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">trice</span>&nbsp;(مترجم مؤنث) &nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&lt;==&nbsp;</span>il tradut<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">tore</span>&nbsp;(مترجم مذکر)</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">3- بعضی از اسم ها نیز در حالت مذکر و مؤنث شبیه هم هستند و تنها از روی&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b9%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">حرف تعریف در زبان ایتالیایی</a>&nbsp; و یا به صورت تجربی قابل تشخیص اند.</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">اغلب اسم هایی که ریشه خارجی دارند و هم چنین اسم های مفردی که به حرف E ختم می شوند می توانند جزو این اسم ها باشند.</p><table border="1" frame="border" cellspacing="2" cellpadding="2" align="center" style="border-spacing: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px; background-color: transparent; border: 1px solid rgb(238, 238, 238); border-collapse: collapse; width: 870px;"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;معنی</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;مؤنث</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;مذکر&nbsp;</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;همکار</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;la collega</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;il collega</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;توریست</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;la turista</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;il turista</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;فرانسوی</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;la francese</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;il francese</span></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;مشتری</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;la cliente</span></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px 6px; border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(238, 238, 238); border-image: initial; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;il cliente</span></td></tr></tbody></table><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">4- همچنین بعضی از اسم ها در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">زبان ایتالیایی</a>&nbsp;وجود دارند که با وجود اینکه با o ختم می شوند اما مؤنث به حساب می آیند که تعداد این نام ها محدود است.</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">مثل کلمات: سایر کلمات را می توانید با جستجو در کتاب های آموزشی پیدا کنید .</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">la&nbsp;mato&nbsp;(موتور)&nbsp;</span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">la&nbsp;radio&nbsp;(رادیو)</span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">la&nbsp;fato&nbsp;(عکس)&nbsp;</span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">l’auto&nbsp;(اتومبیل)</span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">la mano (دست)</span></span></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">5- همچنین برخی اسم ها در زبان ایتالیایی مذکر هستند ولی حرف پایانی آن ها a می باشد.</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">این اسم ها نیز تعداد محدودی هستند . مانند:</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">il&nbsp;cinema&nbsp;(سینما)&nbsp;</span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">il&nbsp;problema&nbsp;(مسئله)</span></span></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; text-align: justify;">6- کلمات بیگانه که از زبان خارجی وارد این زبان شدند و اکثرأ بدون حرف صدا دار خاتمه می یابند مذکر به حساب می آیند.</h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;">این اسم ها نیز بیشتر به صورت تجربی باید حفظ کنید.</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 255);">il&nbsp;bar (بار, رستوران)&nbsp;</span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 255);">lo&nbsp;sport (ورزش)&nbsp;</span></span></p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 255);">l’hotel (هتل)</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">با ثبت نام در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان ایتالیایی توآموز</span></a>&nbsp;میتوانید تمامی نکات&nbsp;نکات تکمیلی اسم ها در زبان ایتالیایی را یاد بگیرید و با دوره های آموزش کتاب نوو اسپرسو را به صورت آنلاین و یا آفلاین بگیرید.</p></div></div> text/html 2019-04-08T09:10:05+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/83 <h1 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"><a href="https://toamuz.com/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی</a></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">در دنیای امروزی گوشی های همراه و تبلت ها از ضروری ترین و کاربردی ترین وسایل به حساب می آیند. هر کجا که می رویم و هر کاری که می کنیم در کنار ما هستند . با توجه به رشد روز افزون اپلیکیشن های گوشی های همراه این دستگاه های کوچک قابل حمل در داخل خود دنیای دیگری را به وجود آورده اند. از صحبت کردن با دیگران تا گرفت عکس و فیلم. مسیر یابی و حتی پرداخت های بانکی و شخصی&nbsp; و اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی را میتوان انجام داد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">یکی از مسائلی که امروزه تمرکز زیادی روی آن می شود ایجاد برنامه های آموزشی برای دستگاه های اندروید و ای او اس است تا زبان آموزان و کاربران بتوانند در هر مکان و هر مان به راحتی به یادگیری مطالب جدید بپردازند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">اپلیکیشن های آموزش زبان نیز در صدر این اپ ها قرار دارند. یکی از این زبان ها زبان ایتالیایی است که در این مطالب قصد داریم چندین اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی را به شما معرفی کنیم.</p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">L-Lingo Learn Italian Pro v5.6.22</span></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">L-Lingo Learn Italian Pro v5.6.22</span>&nbsp;برنامه ای است که توسط آن لازم نیست چیزی در مورد زبان ایتالیایی بدانید، این برنامه شما را در صحبت کردن به&nbsp;&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;مجهز می کند.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">L-Lingo برای استفاده آسان طراحی شده است. این برنامه از کانال های چند رسانه ای مانند کلمات، سخنرانی های بومی ضبط شده و تصاویر برای توانایی شما در درک کلمات و عبارات به زبان ایتالیایی مورد استفاده در جاده ها، ارتباط با سخنرانان ایتالیایی، زندگی روزانه و خانوادگی و در هنگام کار کمک می کند.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">L-Lingo شما را غرق در مناظر و صداهای زبان ایتالیایی می کند.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">رویکرد یادگیری زبان ایتالیایی به روش چند کانال، دستیابی به نتایج بسیار سریعتر از روش های کتاب درسی سنتی را فراهم می کند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">– هزاران کلمه و جمله تماما قابل مشاهده با تصاویر<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– تلفظ کامل زبان محلی و بومی<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– یادداشت های&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/"><b>دستور زبان ایتالیایی&nbsp;</b></a><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– تفریح و سرگرمی<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– طراحی برنامه به صورت تمیز و آسان برای یادگیری</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">یک آناناس در یک سوپر مارکت دیده اید، و کلمه های صحیح گوناگون در سر شما است! به لطف L-Lingo شما کلمه را به صورت بصری و همچنین با گوش دادن و خواندن یاد می گیرید. درس های ایتالیایی این نرم افزار، یادگیری کلمات و عبارات ایتالیایی را برای شما سریع می کند. شما می توانید کلمات و عبارات ایتالیایی را به راحتی ادا کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">65 درس پوشش داده شده توسط این برنامه عبارتند از:<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– معرفی و سلام<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– در خانه<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– در فردوگاه<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– در هتل<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– رنگ ها<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– مواد غذایی<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– در اداره<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– حرفه<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– اعداد<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– لباس ها<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– گفتن زمان به زبان ایتالیایی<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– حیوانات<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– وعده های غذایی و پخت و پز<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– پرسیدن سوال به زبان ایتالیایی<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– خرید و فروش<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– مناظر و طبیعت<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– آب و هوا<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– ورزش<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– خانواده و روابط<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– کشورها و قاره ها<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– فصل ها<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– خرید کردن<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– روز ها، هفته ها، ماه ها و غیره<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– مقادیر (کمیت) و اشکال<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">– زمان های حال، گذشته و آینده</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"><a href="http://dl.androidgozar.com/apps/L-Lingo.Learn.Italian.Pro.5.6.22_androidgozar.com.apk" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">دانلود&nbsp;L-Lingo Learn Italian Pro v5.6.22&nbsp;</span></a></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;Memrise</span></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">یکی دیگر از اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی Memrise است. حتی با وجود اینکه این نرم افزار از متد عجیبی برای آموزش استفاده می‌کند، کاربران بسیار از شیوه‌ی آموزش آن استقبال می‌کنند و بخصوص در میان زبان آموزان جوان طرفداران بسیاری دارد و منبع بسیار خوبی برای یادگیری زبان ایتالیایی محسوب می‌شود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">Memrise همچون یک بازی طراحی شده است جایی که زبان آموزان می‌توانند با یادگیری زبان ایتالیایی علیه یک نیروی خارجی مبارزه کنند. جدا از متد مفهومی آن، طراحی اپلیکیشن بسیار ساده و کاربردی است و کار کردن با آن بسیار لذت بخش است. نکات گرامری، لغات متنوع و آزمون‌های بیشمار از جمله مواردی هستند که زبان آموز را با خود در طول فرآیند یادگیری زبان ایتالیایی همراه می‌سازد. بخوانید:&nbsp;<a href="https://faridlingo.ir/everything-you-need-to-know-about-memrise/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">مطلب مفصلی درباره Memrise.</a></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">یکی از نکات منفی این اپلیکیشن این است که در هر درس تنها 3 کلمه‌ی جدید آموزش داده می‌شود که می‌تواند برای دانش آموزانی که از ابتدا دانش محدودی از زبان ایتالیایی دارند خسته کننده باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">Duolingo</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">دولینگو یکی از اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی هست که یادگیری را به شیوه‌ای جذاب به زبان آموز ارائه می‌دهد. با این اپلیکیشن در هر سطحی که باشید می‌توانید برای یادگیری و تقویت زبان ایتالیایی استفاده کنید. بیشتر بخوانید:&nbsp;مطلب مفصلی درباره اپلکیشن دولینگو</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">کاربر می‌تواند اهداف روزانه مشخص کنید و تعداد دقایقی که می‌خواهد صرف آموزش کند را از قبل تعیین کند (5 تا 20 دقیق). این کار ریسک خسته شدن کاربران در کار کردن با اپلیکیشن و دست و پا زدن زیر حجم بزرگی از محتوا را بسیار پایین می‌آورد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">برای زبان آموزان سطح متوسطه و پیشرفته آزمون‌هایی وجود دارد که می‌توانند با آن سطح زبان خود را ارزیابی کنند. در این اپلیکیشن مجموعه‌ی بزرگی از واژگان و گرامر درباره‌‌ی موضوعات مختلفی از جمله مشاغل، لباس، امکان و تحصیلات وجود دارد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">همچنین بخش‌هایی وجود دارد که شما را در یادگیری گرامر ایتالیایی کمک می‌کند؛ بخش‌هایی درباره زمانهای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">افعال ایتالیایی</span>&nbsp;و موارد مرتبط با آنها. همچنین می‌توان به بخشی اشاره کرد که به تلفظ ایتالیایی می‌پردازد و می‌توانید از آن بخش برای بهبود تلفظ کلمات ایتالیایی استفاده کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">دولینگو کاملا رایگان است و در سه نسخه‌ی&nbsp;iOS،&nbsp;اندروید&nbsp;و همچنین&nbsp;نسخه‌ی آنلاین&nbsp;موجود است.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">In 24 hours learn italian</span></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">این اپلیکیشن آموزش زبان ایتالیایی&nbsp;رایگان است اما مبانی بسیار ساده و پایه‌ای زبان ایتالیایی را به زبان آموزان یاد می‌دهد. استفاده از این اپلیکشین برای افرادی که هیچ آشنایی با ایتالیایی ندارند و می‌خواهند از جایی شروع کنند بسیار مناسب است.&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/"><b>دوره های آنلاین آموزش زبان ایتالیایی</b></a>&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">رابط کاربری آن بسیار رنگارنگ و واضح است و دسترسی به اجزای آن برای کاربر می‌تواند ساده باشد. هرچند که در این اپلیکیشن ویژگی‌های متنوعی همچون اپلیکیشن‌های دولینگو و Memrise ارائه نمی‌شود، اما می‌توان از آن برای یادگیری اصول پایه‌ی زبان ایتالیایی استفاده کرد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">babadum.com بابادو</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">یکی از سایت های جالب برای یادگیری زبان این سایت هست. در این سابت بازی های متفاوت و جذابی برای یادگیری تصویری و صوتی 101 زبان وجود دارد. یکی از این زبان ها ایتالیایی هست . شما می توانید با رفتن به سایت و بازی به راحتی زبان ایتالیایی جهت بالا بردن دامنه لغات ، آشنایی با نحوه تلفظ کلمات و املای صحیح کلمات آشنا شوید .</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"></p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">www.50languages.com&nbsp; پنجاه زبان</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">این سایت هم&nbsp; به آموزش زبان به صورت تصویری و تلفظ پرداخته است . بدون نیاز به ثبت نام و به صورت رایگان می توانید زبان مورد علاقه خود را بیاموزید .</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;"></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">صرف افعال</p><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(248, 246, 246); text-align: justify;">یا مراجعه به سایت وربیکس میتوانید به راحتی صرف افعال مورد نظرتان را در زمان های مختلف ببینیند.&nbsp;<a href="http://www.verbix.com/languages/italian.html" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">وربیکس</span></a></p> text/html 2019-03-20T11:12:54+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein معرفی کتاب NUOVO ESPRESSO 2 http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/82 <h1 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.6em; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;"><font size="5"><a href="https://toamuz.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-nuovo-espresso-2/">معرفی کتاب NUOVO ESPRESSO 2</a></font></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">برای یادگیری زبان روش های مختلفی وجود دارند ولی روش هایی معتبر تر و بازدهی بیشتری دارند که ساختار<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;قانونمند تر</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;بهینه تری</span>&nbsp;داشته باشند. کتاب ها با توجه به میزان اعتبار تالیف کننده و ناشر یکی از معتبر ترین روش ها برای یادگیری زبان را به ما ارائه می دهند. در این میان سری کتاب های نوو اسپرسو از معتبر ترین کتاب هادر زمینه&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;هستند . در این مطالب به&nbsp;معرفی کتاب NUOVO ESPRESSO 2 می پردازیم :</p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.6em; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;"><font size="3">سری کتاب های نوو اسپرسو</font></h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">این کتاب که نسخه به روز شده مجموعه کتاب‌های Espresso قدیمی می‌باشد، تغییرات عمده‌ای نسبت به آن نسخه از جمله بخش‌های ویدئویی و تمرینات جدید داشته است. معرفی کتاب NUOVO ESPRESSO 2 دومین کتاب از مجموعه کتاب های آموزش زبان ایتالیایی Nuovo&nbsp;Espresso (اسپرسو) میباشد.&nbsp;مجموعه کتاب های آموزش زبان ایتالیایی Nuovo&nbsp;Espresso منبع اصلی یادگیری زبان ایتالیایی برای شرکت در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">امتحان سفارت ایتالیا</span>&nbsp;و اخذ ویزای تحصیلی&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">دانشگاه های ایتالیا</span></a>&nbsp;است.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247);">برای آمدگی در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آزمون های زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;نیز این کتاب بسیار مفید می باشد .</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><a href="https://toamuz.com/product/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-cils-b1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AA/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><img class="alignnone size-full wp-image-12048" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B2.jpg" alt="" width="1500" height="454" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز.jpg 1500w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-300x91.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-768x232.jpg 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-1024x310.jpg 1024w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-320x97.jpg 320w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-640x194.jpg 640w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-360x109.jpg 360w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-720x218.jpg 720w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-1080x327.jpg 1080w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-800x242.jpg 800w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-1280x387.jpg 1280w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-چیلز-600x182.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247);">&nbsp;</p><div class="wpb_text_column wpb_content_element " style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(247, 247, 247);"><div id="ct_o4m9b3zjizn7hg0ncww1" class="wpb_wrapper" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.6em;"><font size="4">&nbsp;بسته Nuovo Espresso 2&nbsp;شامل محتواهای زیر است:</font></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 15px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">1-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کتاب</span>&nbsp;که شامل موارد زیر است:</p><ul style="font-size: 15px; box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">درس‌های کار کلاسی ( به همراه تمارین صوتی و گرامری)</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">فعالیت‌های مربوط به Video Course ( برای بالا بردن سطح شنیداری و همچنین آسنایی با تلفظ و محل استفاده از کلمات)</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">بخش‌های caffè culturale ( آسنایی با فرهنگ ایتالیا)</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">خلاصه‌ی&nbsp;<b><a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">گرامر زبان ایتالیایی</a></b>&nbsp;( در این کتاب نکات گرامری بسیار قانون مند و طبق یک الگوی مناسب به زبان آموز یاد داده می شوند )</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">تمرینات برای داخل منزل ( در کتاب های نوو اسپرسو تمارین در انتهای همان کتاب قرار دارند . به زبانی دیگر کتاب درس&nbsp; و تمارین در یک نسخه هستند و زبان آموز میتواند پس از یادگیری هر مبحث تمارین مربوط به آن را با مراجعه به انتهای کتاب حل نماید )</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">بخش‌های خودارزیابی</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">بازی‌های تیمی ( نکته بسیار مثبت این کتاب تمارین و بازی های کلاسی و تیمی هست که هم باعث ایجاد تفنن در یادگیری زبان ایتالیایی و همچنین بالاتر بردن راندمان آموزشی است . )</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">آزمون‌های مفرح و با نشاط</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">گرامرهای ساختاری</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">راه حل‌ها و تمرینات بخش‌های ویدئویی</li></ul><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 15px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">2- بخش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Area web</span>&nbsp;که شامل آزمون‌ها، تمرینات، تست‌های تعاملی، فرهنگ لغات، فعالیت‌های اضافی، بازی و بسیاری محتواهای دنباله‌دار دیگر است که به طور مرتب هم به روز می‌شوند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; font-size: 15px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">3- یک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">DVD</span>&nbsp;که شامل موارد زیر است:</p><ul style="font-size: 15px; box-sizing: border-box; margin: 0px 25px 10px auto; padding: 0px; list-style: inherit;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">تمامی درس‌های شنیداری</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">تمامی صداهای تمرینات کتاب</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">اپیزودهای Videocourse برای&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش ویدیویی زبان ایتالیایی&nbsp;</span></a></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">و اپیزودهای بخش Videogrammatica</li></ul><p style="margin: 0px; font-size: 15px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">همچنین تمامی فایل‌های صوتی مورد نیاز برای کلاس درس درون یک DVD چند رسانه‌ای موجود می‌باشد . فایل های صوتی و تصویری برای نحوه تلفظ کلمات و استفاده از گرامر در راستای بالا بردن سطح فهم زبان بسیار مفید هستند.</p></div></div><div class="wpb_text_column wpb_content_element " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><div id="ct_uc6oqj7jntqtl16m21dd" class="wpb_wrapper" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; box-sizing: border-box; padding: 0px;">علاوه بر این یک راهنمای تدریس کتاب Nuovo Espresso 2 برای مدرسان زبان ایتالیایی وجود دارد که به صورت رایگان از طریق لینک زیر می‌توانید اقدام به دریافت آن نمایید:</p></div></div><div id="b_nru5qlyn6igmsovdrvqa" class="ta_center tf_btn_pos" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a class="rd_normal_bt mediumlarge_rd_bt " href="http://tv.almaedizioni.it/minisiti/nuovo-espresso/nuovo-espresso-2/#guida" target="yes" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">دانلود فایل PDF راهنمای تدریس کتاب</a></span></div><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">مجموعه کتاب های نوو اسپرسو مورد تایید سفارت ایتالیا و دارای پنج سطح میباشد. هر جلد از کتاب اسپرسو دارای 10 درس می باشد و از سطح مبتدی در نسخه&nbsp;<a href="https://toamuz.com/nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">NUOVO ESPRESSO 1</span>&nbsp;</a>&nbsp;تا نسخه پیشرفته در NUOVO ESPRESSO 5 می باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">برای آمادگی در آزمون سفارت مطالعه و یادگیری 3 نسخه اولیه الزامی است و برای گرفتن نمره بالاتر می توانید نسخه 4 و 5 و یا کتاب هایی در مورد گرامر زبان ایتالیایی با سری کتاب های&nbsp;<b>QUI ITALIA</b>&nbsp;را مطالعه کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">جهت&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><a href="https://toamuz.com/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-nuovo-espresso-2/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">دانلود کتاب Nuovo&nbsp;Espresso 2</span></span></a>&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 10pt;">شامل دروس و تمرینات (workbook) و نیز سی دی ( صوتی و ویدیو ) میتوانید به لینک مراجعه کنید.</span></span></p> text/html 2019-03-14T08:46:48+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein آموزش ویدئویی زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/81 <h1 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://toamuz.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">آموزش ویدئویی زبان ایتالیایی</a></span></h1><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">امروزه با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و دسترسی عامه به اینترنت شاهد سرعت بالای آموزش و تبادل اطلاعات هستیم. یاد گرفت یک موضوع و یا پاسخ دادن به یک سوال تنها با چند ثانیه جست و جو در &nbsp;<a href="https://www.google.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">GOOGLE</span></a>&nbsp;و کلیک روی سایت ها و خواندن مطالبشون به راحتی انجام می شود. حتی میتوان با سرچ در ویدئو ها مطالب را به صورت کاملا شیر فهم درک کرد. آموزش ویدئویی زبان ایتالیایی میتواند یکی از روش های موثر و کابردی جهت یادگیری زبان ایتالیایی باشد.</p><h2 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">مزیت های آموزش ویدئویی</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">فایل هایی ویدئویی با ترکیب&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">صدا</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">تصویر</span>&nbsp;یکی از بهترین روش ها برای آموزش است که میتوان به مزیت های آن مانند :</p><h3 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">آشنایی با نحوه تلفظ و آوای کلمات</span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">یکی از مهمترین و ابتدایی ترین راه ها در یادگیری هر زبان شنیدن هست. ما از طریق شنیدن اولین کلمات خود را به زبان می آوریم و اولین جمله های خود را می گوییم بدون آنکه با قواعد گرامری آشنا شده باشیم. در فایل های صوتی این مهم اجرا شده است . به طوری که در حال حاضر&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;از طریق فایل های صوتی در خواب و یا بیداری با توجه به نتایج مورد قبولش بسیار زیاد شده است .&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">آموزش صوتی زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;نیز یکی از روش های یادگیری پر طرفدار شده است.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">در کتاب ها و خودآموز های چاپ شده اکثر زبان آموزان با مشکل تلفظ و آوای کلمات روبرو هستند که حتی ممکن است تلفظ نا صحیح کلمات را حفظ کنند و در آینده تغییر این الگوی غلط بسیار دشوار تر خواهد بود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">فیلم ها و فایل های ویدئویی آموزشی با ترکیب کردن صدا و تصویر بیشترین میزان بازدهی را دارند و میتوانند نکات را کاملا اصولی و متناسب با قواعد به زبان آموز یاد دهند. فیلم های آموزشی در عین حال بسیار جذاب تر هستن و نسبت به فایل های صوتی که ممکن است حین آن کاربر حواسش پرت شود و یا در کتاب خواندن که حوصله کاربر را سر میبرد کاربردی تر هستند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><a href="https://toamuz.com/product/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-nuovo-espresso-1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DB%B1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;"><img class="alignnone size-full wp-image-12204" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="" width="1500" height="402" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی.jpg 1500w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-300x80.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-768x206.jpg 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-1024x274.jpg 1024w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/آموزش-ویدیویی-زبان-ایتالیایی-600x161.jpg 600w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" style="vertical-align: middle; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><h3 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">استفاده در هر زمان و در هر مکان</span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">از مزیت های آموزش ویدئویی زبان ایتالیایی میتوان به این موضوع اشاره کرد که در هر زمان و در هر مکان می توان به صورت آفلاین ویا آنلاین تنها با یک گوشی و یا لپتاپ یا هر پخش کننده ای محیط آموزشی خود را داشته باشند. همچنین می توان به راحتی نکات مهم را یادداشت کرده و سوالات خود را در مورد قواعد و … نوشت تا در زمان مناسب پاسخ آنها را جستجو کرد.</p><h3 style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مرور مجدد ، متوقف کردن &nbsp;و افزایش یا کاهش سرعت آموزش</span></h3><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(51, 122, 183); transition: all 0.3s ease 0s;">کلاس های آنلاین</a></span>&nbsp;و یا آموزشگاه ها ممکن است حواس زبان آموزان پرت شود ویا بر اثر خجالت اگر موضوعی را درک نکردند از معلم سوال نکنند ولی در فایل های تصویری میتوانند یک موضوع را چندین بار مرور کنند و یا هر زمان که خسته شدند آموزش زا متوقف کنند و به استراحت بپردازند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; box-sizing: border-box; padding: 0px; font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: justify;">و …</p> text/html 2019-03-03T13:13:34+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein دانشگاه های ایتالیا http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/80 <h1><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/" href="https://toamuz.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/">دانشگاه های ایتالیا</a></h1><p>کشور&nbsp;ایتالیا&nbsp;یکی از کشور های پیشرفته اروپا هست که هر ساله تعداد زیادی مهاجر جهت ادامه تحصیل و یا کار می پذیرد. در این کشور حدود 90&nbsp; دانشگاه دولتی در کنار آکادمی ها و پلی تکنیک ها دوره های&nbsp;لیسانس- فوق لیسانس ، دکتری و پست دکتری&nbsp;ارائه می دهند. در&nbsp;دانشگاه های ایتالیا :</p><p>دوره&nbsp;لیسانس&nbsp;در ایتالیا 3 سال در رشته های مهندسی</p><p>دوره&nbsp;فوق لیسانس&nbsp;2 سال و</p><p>دوره&nbsp;دکتری&nbsp;3 تا 4 سال&nbsp; می باشد.</p><p>از میان این دانشگاه ها 14 عدد از آنها در رنک Qs در رتبه های زیر 500 قرار دارند که البته این رتبه کلی دانشگاه است و حتی در رتبه بندی مربوط به هر رشته این آمار بهتر نیز می باشد . در این مطلب قصد داریم به معرفی برخی از&nbsp;بهترین دانشگاه های ایتالیا&nbsp;بپردازیم و نقاط قوت و ضعف انها را با شما در میان بگذاریم.</p><p><br></p><h2>دانشگاه پلی تکنیک میلان Politecnico di Milano</h2><p>شهر میلان از شهرهای شمالی ایتالیاست و فاصله اش تا رم، پایتخت ایتالیا، حدود ۵۰۰ کیلومتر است. این دانشگاه یکی از بهترین دانشگاه های ایتالیادر رشته های مهندسی می باشد . دانشگاه پلی تکنیک میلان جزو یکی از بهترین دانشگاه های ایتالیا است و &nbsp;با ۴۲ هزار دانشجو بزرگ ترین دانشگاه فنی ایتالیاست و با ثبت نام در آن می توانید دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را بگذرانید. این دانشگاه در سال ۱۸۶۳ تاسیس شده و قدیمی ترین دانشگاه شهر میلان است.</p><p>این دانشگاه هر ساله تعداد زیادی دانشجو برای ادامه تحصیل کارشناسی ، ارشد و دکتری می پذیرد و به عنوان یکی از دانشگاه های معتبر جهان می باشد .</p><p>در رشته های مهندسی دارای رتبه بالا</p><p>از نظر رفاهی مناسب</p><p>از نظر علمی قدتمند.</p><p><br></p><h2>دانشگاه بولونیا &nbsp;Università di Bologna</h2><p>این دانشگاه که سال ۱۰۸۸ تاسیس شده یکی از اولین دانشگاه های دنیا و یکی از معتبرترین دانشگاه های ایتالیاست. این دانشگاه شامل ۳۳ گروه آموزشی و ۱۱ مدرسه است و در رشته های کشاورزی، دامپزشکی، میراث فرهنگی، مهندسی و معماری، اقتصاد، مدیریت، و آمار، زبان خارجی، تفسیر و ترجمه، حقوق، علوم سیاسی، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم تجربی، داروسازی، بیوتکنولوژی، هنرو علوم انسانی خدمات آموزشی ارائه می دهد.</p><p>دانشگاه بولونیا در بین دانشگاه های ایتالیا ، دومین دانشگاه بزرگ ایتالیاست به طوری که حدود ۸۵ هزار دانشجو در ۲۳ دانشکده ی این دانشگاه&nbsp; مشغول تحصیل هستند. با اینکه بیشتر رشته‌ها به زبان ایتالیایی تدریس می‌شوند، اما در آن رشته هایی به زبان انگلیسی هم پیدا می شود. البته در دانشگاه برای دانشجویان بین المللی دوره‌هایی برای&nbsp;<a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">آموزش زبان ایتالیایی&nbsp;</a>برگزار می شود.</p><p><br></p><h2>دانشگاه پیزا &nbsp;University of Pisa</h2><p>جدا از اینکه &nbsp;شهر پیزا بیشتر از همه ما را یاد برج کج معروفش می اندازد اما این شهر یکی از بهترین شهرهای دانشجویی ست و حتی نیمی از جمعیتش هم دانشجو هستند. حدود ۵۴ هزار دانشجو در این دانشگاه ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیشتر آن ها از دیگر مناطق به اینجا آمده اند و تعدادی از دانشجویان نی بین المللی اند. این دانشگاه که در سال ۱۳۴۳ تاسیس شده ۱۹ امین دانشگاه قدیمی دنیاست و شخصیت های معروفی مثل گالیله در این دانشگاه تحصیل کرده اند.</p><p><br></p><p><a data-cke-saved-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">آموزش زبان ایتالیایی&nbsp;</a></p>