lingua italiana(ایتالیایی) آموزش زبان ایتالیایی questo blog stato creato per le persone che vorrano studiare italiano. bona fortuna http://ciaoitalia.mihanblog.com 2018-02-22T14:17:19+01:00 text/html 2018-02-22T10:42:18+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein عبارات کاربردی در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/60 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">جملات کاربردی در زبان ایتالیایی</a></font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;یکی از زبان های پرکاربرد و پر مخاطب قاره اروپا است که در بسیاری از کشور ها مانند&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ایتالیا ، اسپانیا ، جنوب فرانسه ، سویس</span>&nbsp;و …. جزو زبان های اصلی به حساب می آید .در این مطلب می خواهیم برخی عبارات و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;جملات&nbsp;کاربردی در زبان ایتالیایی&nbsp;</span>را به شما معرفی کنیم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;با توجه به داشتن ریشه ی لاتین به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان انگلیسی</span></span></a>&nbsp;نزدیک است . بنابراین برای افرادی که با زبان انگلیسی آشنایی دارند آموختن این زبان بسیار ساده است . در برخی جهات نیز از نظر گرامری مانند شخص فعل ، صفت و موصوف&nbsp; و … با زبان فراسی شباهت هایی دارد .&nbsp; برای آشنایی بیشتر با&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">افعال در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;میتونید روی لینک کلیک کنید .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">احوالپرسی ها</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">یکی از کارکاربرد های اصلی زبان ایجاد ارتباط با دیگران است . در ابتدایی ترین مرحله آشنایی احوالپرسی و سلام علیک کردن مطرح می شود .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ciao!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">سلام! ( دوستانه و خودمونی – بیشتر بین افرادی که خیلی با اونها صمیمی هستیم استفاده می شه)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Buongiorno!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">صبح به خیر! ( رسمی و مودبانه- با بزرگتر ها و افرادی که میخوایم به اونها احترام بزاریم )</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Buona sera!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">عصر&nbsp;به خیر!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Benvenuto!( آقا) / Benvenuta! (خانم)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خوش آمدید! ( در زبان ایتالیایی تمامی اسامی دارای تعدا و جنسیت هستندکه از روی حرف آخر کلمه می توان به آن پی برد . برای آشنایی بیشتر با این موضوع میتونید به مطلب&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">اسم در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;رجوع کنید&nbsp; ).</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Come stai?/ Come state (مودبانه)?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">حالت چطور؟ ( اگر در حالت مخاطب قرار دادن یک نفر به جای دوم شخص مفرد tu &nbsp;از سوم شخص مفرد مونث lei استفاده کنیم . به صورت مودبانه یا محترمانه حرف زده ایم )</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Bene, grazie!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خوبم، ممنون!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">e tu? e lei? (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما خوب هستید؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Bene/ così e così.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خوبم/ بد نیستم.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Grazie (molto)!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(خیلی) ممنون!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ciao! Amico!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">سلام! رفیق!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Mi sei mancato molto!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">دلم برات تنگ شده بود!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">che c’è di nuovo?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">چه خبر؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Non molto</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خبری نیست (سلامتی)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Buona notte!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شب بخیر</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">A dopo</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">فعلا (بعدا می بینمت)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Arrivederci!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خدا نگهدار</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">نشانی پرسیدن</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اگر در ایتالیا گم شده ایم و یا به دنبال مکان خاصی هستیم می توان از عبارات زیر استفاده کرد .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">پMi sono perso/ persa (خانم)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">من گم شده ام ( اسامی که مفرد مذکر هستند در انتها به O ختم شده و اسامی مفرد مونث به A ختم می شوند.)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Posso aiutarti?/ posso aiutarla (مودبانه)?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">می توانم کمکت کنم؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Potresti aiutarmi?/ potrebbe aiutarmi? (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">می توانی کمکم کنید؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Dove posso trovare (il bagno/ la farmacia?)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">دستشویی / داروخانه کجاست؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Vada dritto! e poi giri a destra/ sinistra!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">مستقیم برو! بعد بپیچ به چپ / راست.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sto cercando John.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">دنبال جان می گردم.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Un momento prego!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">یک لحظه صبر کنید!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Attenda prego!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">گوشی را نگهدار!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Quanto costa questo?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">قیمت این چنده؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Scusami!/ Mi scusi! (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ببخشید … (برای خواستن چیزی)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Permesso</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ببخشید … (برای رد شدن)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Vieni con me!/ Venga con me! (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">دنبالم بیا!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">برخی جملات کاربردی در زبان ایتالیایی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در این قسمت بعضی جملات مهم و کاربردی را به شما نشان می دهیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Buono/ male / Così e così</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خوب/&nbsp;بد/&nbsp;متوسط.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Grosso/ Piccolo</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">بزرگ/&nbsp;کوچک</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Oggi/ Adesso</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">امروز/&nbsp;اکنون (الان)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Domani/ ieri</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">فردا/&nbsp;دیروز</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Si/ No</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">بله/&nbsp;خیر</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Eccolo!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">بفرمائید! (زمان تعارف کردن چیزی)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ti piace?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آیا دوستش داری؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Mi piace davvero.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خیلی دوستش دارم!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sono Affamato/ Assetato.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">من گرسنه / تشنه هستم.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Di mattina/ Di sera/ Di notte.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در هنگام صبح / غروب / شب.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Questo/ Quello. Qui/ Li.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این / آن . اینجا / آنجا.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Davvero!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">واقعا!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Guarda!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">نگاه کن!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sbrigati!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">عجله کن!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Cosa? Dove?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">چه چیزی؟ کجا؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Che ore sono?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ساعت چنده؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sono le dieci precise. le sette e trenta</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ساعت 10 است. ساعت هفت و نیم بعد از ظهر است.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Dammi questo!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این را به من بده!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ti amo!/ Ti voglio bene!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">دوستت دارم!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Mi sento male!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">من ناخوشم!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Ho bisogno di un dottore!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">به پزشک نیاز دارم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Sono spiacente!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">معذرت می خواهم (اگر چیزی را نشنیدید)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Scusami!/ Mi scusi! (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">متاسفم (برای اشتباه)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Non c’è problema!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اشکالی ندارد!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Potresti ripetere per favore?/ Potrebbe ripetere per favore? (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">می توانی تکرار کنی؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Puoi parlare lentamente? Potrebbe parlare lentamente? (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">می توانی آهسته تر صحبت کنی؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Scrivilo per favore!/ Lo scriva per favore (مودبانه)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">لطفا حرفت را بنویس!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Non capisco!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">من متوجه نمی شوم!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Non lo so!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">من نمی دانم!</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Come si chiama quella cosa in italiano?</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این به ایتالیایی چه می شود؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">My Italian is bad.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ایتالیایی من خوب نیست.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ho bisogno di fare pratica con il mio italiano</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">من باید ایتالیاییم را تقویت کنم.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">non ti preoccupare !</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">نگران نباش!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان اینترنتی توآموز</span></a></span>&nbsp;به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یادگیری زبان ایتالیایی</span></span>&nbsp;</a>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/amp">آموزش زبان ایتالیایی</a></span></span>&nbsp;استفاده کنید .</font></p> text/html 2018-02-19T08:36:22+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein حالت التزامی در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/59 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/amp">حالت التزامی در زبان ایتالیایی</a></font></h1><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Modo Congiuntivo</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">از نظر&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;افعالی که به صورت التزامی به کار برده می شوند دارای ویژگی های زیر هستند . حالت التزامی در زبان ایتالیایی :</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">در حالت التزامی، گوینده خود را ملزم به انجام کاری میداند و یا دیگران را ملزم به انجام کاری میکند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">در حالت التزامی در زبان ایتالیایی نیاز به فعل های کمکی داریم . افعال کمکی در حالت التزامی به صورت زیر صرف میشوند.</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9700" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" alt="" width="493" height="203" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/حالت-التزامی-در-زبان-ایتالیایی.png 692w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/حالت-التزامی-در-زبان-ایتالیایی-300x124.png 300w" sizes="(max-width: 493px) 100vw, 493px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">مثال:</font></h3><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Penso che sia abbastanza grande.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر میکنم که به اندازه کافی بزرگ باشه.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Penso che tu abbia ragione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر میکنم که تو حق داشته باشی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که قبلا گفتیم افعال کمکی قبل از فعل اصلی می آیند و از نظر شخص از فعل اصلی تبعیت می کنند . اگر به یاد داشته باشیم در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زمان گذشته ساده در زبان ایتالیای</span></span></a>&nbsp;فعل اصلی نیز از تعداد و شخص فاعل تبعیت می کرد . پس برای افعال اصلی در حالت التزامی &nbsp;پسوند افعال سه گانه به صورت زیر تغییر میکند:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9699" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1.png" alt="حالت التزامی در زبان ایتالیایی" width="580" height="189" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/حالت-التزامی-در-زبان-ایتالیایی-1.png 789w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/حالت-التزامی-در-زبان-ایتالیایی-1-300x98.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/حالت-التزامی-در-زبان-ایتالیایی-1-768x250.png 768w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که مشاهده می کنید در حالت التزامی در حالت مصدر ARE,ERE,IRE حذف شده و با توجه به شخص فاعل یا جمله از صرف فعل استفاده می شود .</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">کاربرد حالت التزامی در جمله:</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که از اسم آن مشخص است این افعال جهت التزام ، گمان و تردید و … می آیند . برای مثال می توان جملات زیر را در نظر گرفت:</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Credo che Carla abiti qui.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعتقاد دارم که کارلا اینجا زندگی کنه.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Mi sembra che Marco venga subito.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به نظرم میاید که مارکو زود بیاد.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Penso che tu abbia ragione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فکر کنم که تو حق داشته باشی.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">معمولا یکی افعال زیر قبل از حالت التزامی استفاده میشود.</font></li></ul><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Credere-Sembrare-Supporre-Pensare</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a></span>&nbsp;به<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;">یادگیری زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;</span>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp;بپردازید . همچنین می توانید از<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/amp">آموزش زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;</span>بهره مند شوید .</font></p> text/html 2018-02-18T10:09:26+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/58 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87/amp/">تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره</a>:</font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/amp">گرامر زبان ایتالیایی</a></span></span>&nbsp;برای اشاره کردن به جسم یا شی و یا فرد خاص از ضمایر و صفات اشاره استفاده می کنیم . در مفهوم کلی شاید ضمایر اشاره با صفات اشاره یکسان به نظر برسند اما از نظر گرامر در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/amp">زبان ایتالیایی</a></span></span>&nbsp;دارای تفاوت هایی هستند .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این خانه بزرگتر از آن (خانه) است.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(Questa) casa e piu grande di (quella)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(aggettivo صفت )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(pronome ضمیر)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آن قاب زیباتر از این (قاب) است.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(Quel) quadro e’ piu bello di (questo).</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(aggettivo)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(pronome)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این درخت بهتر از آن (درخت) گل میدهد.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(Quest) albero fiorisce meglio di (quello).</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(aggettivo)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(pronome)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این رومیزی ها بهتر از آن (رومیزی ها) اتو شده اند.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(Queste) tovaglie sono stirate meglio di (quelle)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">(aggettivo)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(pronome)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">لازم است ابتدا خوراک این کودکان داده شود و سپس آن (کودکان).</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Bisogna dare da mangiare prima a (questi) bambini e poi a (quelli).</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (aggettivo)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (pronome)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter wp-image-9692" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-3.jpg" alt="" width="455" height="220" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/تفاوت-ضمیر-اشاره-و-صفت-اشاره-3.jpg 904w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/تفاوت-ضمیر-اشاره-و-صفت-اشاره-3-300x145.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/تفاوت-ضمیر-اشاره-و-صفت-اشاره-3-768x371.jpg 768w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">صفت(Aggettivo):</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">صفت معمولا بعد از اسم قرار میگیرد و تابع جنس و تعداد اسم مربوط به خود است. مونث و مذکر و جمع و&nbsp; مفرد صفتهای باقاعده، تابع همان قواعدی است که برای اسامی ذکر شد . اما&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%b6%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ضمایر در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp; جایگزین&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">اسامی در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;می شوند و از نظر تعداد و جنسیت تابع اسم جایگذین شده هستند .</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">نکته !</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter wp-image-9693" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87.jpg" alt="تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره" width="434" height="277" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/تفاوت-ضمیر-اشاره-و-صفت-اشاره.jpg 806w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/تفاوت-ضمیر-اشاره-و-صفت-اشاره-300x192.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/تفاوت-ضمیر-اشاره-و-صفت-اشاره-768x491.jpg 768w" sizes="(max-width: 434px) 100vw, 434px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صفتهای مختوم به&nbsp;e&nbsp;از جنسیت اسم خود پیروی نمیکنند!</font></li></ul><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خانه مدرن—————————la casa moderna</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خانه های مدرن———————–le case modern</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خانم برازنده————————la signora elegante</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">خانمهای برازنده———————le signore elegant</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آقای برازنده————————il signore elegante</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آقایان برازنده———————–I signori elegant</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صفتهای منتهی به حروف&nbsp;ca, co, ga, go، مانند اسمها در حالت جمع به&nbsp;che, chi, ghe, ghi&nbsp;تبدیل میشوند و در واقع آوای خود را&nbsp;“گ” و “ک” حفظ میکنند.</font></li></ul><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">مفرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جمع</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Sporca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sporche</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Lunga&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lunghe</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Sporco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sporchi</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Lungo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lunghi</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صفتهای منتهی به حروف&nbsp;cia, cio, gia, gio&nbsp;، مانند اسمها در حالت جمع به ce, ci, ge, gi&nbsp;تبدیل میشوندو در واقع آوای خود را”ج” و “چ” حفظ میکنند.</font></li></ul><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">مفرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جمع</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Grigia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;grige</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Grigio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;grigi</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Marcio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;marci</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">Marcia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;marce</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">صفهت های رنگ زیر هیچگاه تغییر نمیکنند:</font></li></ul><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(128, 0, 128);">Viola</span>,&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">rosa</span>,&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 0);">marrone</span>,&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">lilla</span>,<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;blu</span>,&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);">arancione</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">مفرد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جمع</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">il vestito blu&nbsp;لباس آبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il vestiti blu&nbsp;&nbsp;لباس های آبی</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">la giacca marrone&nbsp;کت قهوه ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la giacche marrone&nbsp;کت های قهوه ای</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">il fazzoletto rosa&nbsp;دستمال صورتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;il fazzoletto rosa&nbsp;&nbsp;دستمال های صورتی</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">la cravatta viola&nbsp;کروات بنفش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la cravatta viola&nbsp;کروات های بنفش</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">صفتهایی که قبل از اسم قرار گیرند، به صورت خلاصه شده می آیند:</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Nessuno, buono, santo, grande, bello</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Nessun palazzo, buon divertimento, Sant’Angelo / San Francesco</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Grand cinema, bel vestito</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">ضمایر شخصی فاعلی:(pronomi personali soggetto)</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;io&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;noi</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شما&nbsp;&nbsp;&nbsp; voi</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">او / شما مودبانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lei&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آنها/شما مودبانه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;loro</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">او (حیوان/ اشیاء)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lui/lei – esso/essa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آنها (حیوان/اشیاء)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;loro – essi/esse</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma">در زبان ایتالیایی برای سوم شخص مذکر از ضمیر شخصی فاعلی&nbsp;lui&nbsp;و برای سوم شخص مونث از ضمیر شخصی فاعلی&nbsp;lei&nbsp;و برای مخاطب محترمانه از ضمیر شخصی فاعلی&nbsp;Lei&nbsp;(با حرف اول بزرگ) و برای مخاطب جمع محترمانه از ضمیر شخصی فاعلی&nbsp;Loro&nbsp;(با حرف اول بزرگ) استفاده میکنیم.</font></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a></span>&nbsp;به<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s;"><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/amp">یادگیری زبان ایتالیایی</a></span></span>&nbsp;</span>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp;بپردازید . همچنین می توانید از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/amp">کلاس خصوصی زبان ایتالیایی</a></span></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/amp">آموزش زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;</span>بهره مند شوید .</font></p> text/html 2018-02-11T13:53:54+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein زمان گذشته نزدیک در ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/57 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">زمان گذشته نزدیک در ایتالیایی</a></font></h1><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma" style="">همانطور که در مطالب قبلی گفتیم یکی از ساختار های&nbsp;<span style="font-weight: 700; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">گرامر زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;،&nbsp;&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="font-weight: 400; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">افعال در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;هستند . فعل ها در جملات بیانگر کار و یا حالت هستند . ولی گاهی این افعال به عنوان افعال کمکی avere و essere در جمله به کار می روند که باعث میشوند زمان و یا معنای جمله به کلی تغییرکند و جمله به زمان گذشته نزدیک در ایتالیایی (<span style="font-weight: 700; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">il passato prossimo</span>)تبدیل شود . دو فعل داشتن “avere” &nbsp;و بودن “essere” در <a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style=""><b>زبان ایتالیایی</b></a> علاوه بر اینکه در جملات به کار می روند می توانند به صورت افعال کمکی نیز استفاده شوند .</font></p><h5 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">برای مثال در عبارات زیر این دو فعل به صورت افعال اصلی جمله آمده اند .</font></h5><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"></h1><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">Ho un libro&nbsp; یک کتاب دارم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">Sono a roma &nbsp;در رم هستم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">خب در افعال بالا فعل به صورت مضارع در جملات خبری به کار رفته است . پس افعال avere و essere معنای اصلی خود را حفظ کرده اند . اما در مثال های پایین قضیه کمی متفاوت تر است .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">Ho comprato un libro &nbsp;یک کتاب خریدم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">Sono venuto a roma &nbsp;به رم آمدم</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">در این دو جمله فعل های اصلی comprare &nbsp;و venire هستند و Ho &nbsp;و sono &nbsp;افعال کمکی به حساب می آیند . این افعال زمان جمله را از زمان حال ساده به گذشته نزدیک برده اند .</font></p><h5 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">مثال :</font></h5><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"></h1><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">Io lavoro a Milano . (من در میلان کار می کنم ( زمان جمله حال ساده است</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">Io ho lavorato in Milano (من در میلان زندگی کردم .( زمان گذشته نزدیک در ایتالیایی است</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">فعل کمکی AVERE</font></h2><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">اگر برای گذشته کردن فعل بخواهیم از فعل کمکی avere استفاده کنیم باید صرف متناسب آن را در جمله آورده و سپس فعل اصلی را اگر مصدر آن ARE دارد به ATO اگر ERE دارد به ETO &nbsp;و اگر IRE دارد به ITO تغییر دهیم . به عبارتی دیگر فعل اصلی جمله را تبدیل به صفت مفعولی می کنیم.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">HO DORMITO خوابیدم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">HO MANGIATO خوردم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9680" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-4.jpg" alt="زمان گذشته نزدیک در ایتالیایی" width="412" height="232" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/زمان-گذشته-نزدیک-در-ایتالیایی-4.jpg 640w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/زمان-گذشته-نزدیک-در-ایتالیایی-4-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 412px) 100vw, 412px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">فعل کمکی ESSERE</font></h2><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">این فعل کمکی نیز مانند فعل کمکی AVERE ساخته می شود با این تفاوت که برای ساختن صفت مفعولی فعل اصلی تعداد و جنسیت نیز لحاض می شود . در مطلب&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">اسم در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;به این موضوع پرداختیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">SONO CADUTO افتادم ( مذکر –مفرد)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">E’ PARTITA عزیمت کرد( مونث – مفرد)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">SIAMO STATI بودیم ( مذکر – جمع)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">SIAMO ESTATE &nbsp;بودیم( مونث – جمع)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">البته در این میان برخی افعال از قاعده صرف کلی تبعیت نمی کنند که به آنها افعال بی قاعده می گویند و بیشتر باید به صورت تجربی حفظ شوند . در مطالب آینده به آنها می پردازیم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><img class="aligncenter wp-image-9681" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-3.jpg" alt="زمان گذشته نزدیک در ایتالیایی" width="442" height="249" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/زمان-گذشته-نزدیک-در-ایتالیایی-3.jpg 640w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/زمان-گذشته-نزدیک-در-ایتالیایی-3-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 442px) 100vw, 442px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; font-weight: 400;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت آموزش زبان توآموز</span></a></span>&nbsp;به<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;">یادگیری زبان ایتالیایی</a></span>&nbsp;</span>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp;بپردازید . همچنین می توانید از<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;</span>بهره مند شوید .</font></p> text/html 2018-02-08T12:12:39+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein ضمایر در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/56 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">ضمایر در زبان ایتالیایی</a></font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ضمایر در زبان ایتالیایی به جای اسم می آیند . مثلا برای اینکه بگوییم “علی میخوابد .علی بیدار می شود ”&nbsp; ” Ali dorme .Ali sveglia”&nbsp; می توان گفت ” علی میخوابد . او بیدار می شود ” &nbsp;” Ali dorme .lui sveglia” &nbsp;که در اینجا lui یا “او” همان ضمیر ( ضمیر فاعلی) است .</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">انواع ضمایر در زبان ایتالیایی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;زمایر به صورت ضمایر فاعلی ، ضمایر مفعمولی ، ضمایر پرسشی و … هستند که به توضیح بیشتر آنها می پردازیم .</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">ضمایر فاعلی در زبان ایتالیایی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ضمایر فاعلی که جایگزین فاعل جمله می شوند عبارتند از :</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9661" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" alt="ضمایر فاعلی در زبان ایتالیایی" width="353" height="146" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-فاعلی-در-زبان-ایتالیایی.png 569w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-فاعلی-در-زبان-ایتالیایی-300x124.png 300w" sizes="(max-width: 353px) 100vw, 353px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانط.ر که در جدول بالا می بینم ضمایر مانند&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">افعال در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;معرف صرف هیتند و دارای شخص و تعداد می باشند . در سوم شخص مفرد یعنی ” او ” شاهد دو ضمیر LUI,LEI &nbsp;هستیم. ضمیر فاعلی LUI برای مذکر ها و ضمیر فاعلی LEI &nbsp;جایگزین اسامی مونث می شوند .</font></p><h5 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">مثال:</font></h5><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">IO sono ali &nbsp;من علی هستم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">TU dormi? تو می خوابی ؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">LUI e’ iraniano, LEI e’ iraniana &nbsp;او ایرانی است</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">NOI siamo stranieri &nbsp;ما غریبه هستیم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">VOI siete di qui ? شما(جمع) اهل اینجا هستید ؟</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">LORO mangiano آنها می خورند</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">از ضمیر سوم شخص مفرد مونث LEI هم برای “او مونث” و هم در مودبانه مخاطب قرار دادن استفاده می شود . یعنی اگر یک نفر را مخاطب قرار دهیم و از سوم شخص مفرد مونث استفاده کنیم به صورت محترمانه در حال صحبت کردن هستیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">LEI che cosa mangia? &nbsp;شما چی میخورید ؟</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">ضمایر مفعولی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ضمایر مفعولی در زبان ایتالیایی نشان دهنده ی کار فاعل بر روی آنها هستند.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">در زبان ایتالیایی دو نوع ضمیر مفعولی وجود دارد که عبارتند از ضمایر مفعولی با واسطه و بی واسطه.<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">ضمایر مفعولی با واسطه در اکثر موارد همراه حرف اضافه آورده می شوند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">با واسطه<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به من.برای من……………می………………………mi<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به تو.برای تو……………….تی………………………..ti<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به او.برای او(مذکر)……….لی………………………gli<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به او.برای او(مؤنث)………..لِ………………………..le<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به ما.برای ما……………….چی………………………..ci<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به شما.برای شما…………..وی………………………..vi<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به آنها.برای آنها(مذکر)……لُرُ……………………..loro<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">به آنها.برای آنها(مؤنث)……لی……………………….gli</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px; text-align: center;"><font face="tahoma">بی واسطه<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مرا……………………….می…………………..mi<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">تورا……………………..تی…………………….ti<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">آن را.اورا(مذکر)……….لُ……………………lo<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">آن را.اورا(مؤنث)……….لا……………………la<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مارا…………………….چی……………………ci<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">شمارا…………………..وی…………………..vi<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">آنهارا(مذکر)…………لی…………………….li<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">آنهارا(مؤنث)…………..لِ…………………..le</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><a href="https://toamuz.com/%d8%b6%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="tahoma">ضمایر اشاره در زبان ایتالیایی</font></span></a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که در مطالب پیشین گفتیم&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">اسم ها در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;دارای جنسیت و تعداد هستند . این موضوع برای ضمایر&nbsp; نیز صدق می کند . ضمایر اشاره در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان ایتالیایی</span>&nbsp;</span></a>شامل QUESTO,QUESTA,QUESTE,QUESTI&nbsp; می شود که با توجه به جنسیت و تعداد اسمی که تعریف می کنند استفاده می شوند .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9653" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-3.png" alt="ضمایر اشاره در ایتالیایی" width="508" height="212" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-اشاره-در-ایتالیایی-3.png 616w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-اشاره-در-ایتالیایی-3-300x125.png 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h5 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">مثال</font></h5><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">QUESTO libro &nbsp;این کتاب</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">QUESTE bambine &nbsp;این بچه ها</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">&nbsp;ضمایر ملکی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">این ضمایر جهت نشان دادن مالکیت بکار برده می شوند . در جدول زیر زمایر ملکی نمایش داده شده اند .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9663" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" alt="ضمایر ملکی مفرد در زبان ایتالیایی" width="509" height="187" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-ملکی-مفرد-در-زبان-ایتالیایی.png 792w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-ملکی-مفرد-در-زبان-ایتالیایی-300x110.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-ملکی-مفرد-در-زبان-ایتالیایی-768x282.png 768w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که می بینید ضمایر ملکی دارای جنسیت هستند . این جنسیت از روی اسمی که برای آنها ضمیر ماکلیت استفاده می شود مشخص می گردد . به طور مثال “سیب من” : سیب در زبان ایتالیایی مفرد مونث است mela &nbsp;پس برای ضمیر ملکی مال من از la mia &nbsp;استفاده می کنیم</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">La mia mela &nbsp;سیب من</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای گفتن “کتاب او ” : چون “کتاب” libro &nbsp;مفرد مذکر است از il suo libro &nbsp;استفاده می کنیم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اگر اسمی که برای مالکیت آن ضمیر ملکی استفاده می کنیم جمع باشد از ضمایر زیر استفاده می کنیم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9662" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B6%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" alt="ضمایر ملکی جمع در زبان ایتالیایی" width="517" height="190" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-ملکی-جمع-در-زبان-ایتالیایی.png 792w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-ملکی-جمع-در-زبان-ایتالیایی-300x110.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/ضمایر-ملکی-جمع-در-زبان-ایتالیایی-768x282.png 768w" sizes="(max-width: 517px) 100vw, 517px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت توآموز</span></a>&nbsp;</span>به<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یادگیری زبان ایتالیایی</span>&nbsp;</a></span>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر&nbsp;جهت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;استفاده کنید .</font></p> text/html 2018-02-05T15:26:39+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein اعداد در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/55 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">اعداد در زبان ایتالیایی</a></font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">یکی از موارد مهم در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;اعداد هستند چرا که اعداد در هر زبان جهت شمارش و محاسبات مورد استفاده قرار می گیرند . اعداد در <a href="https://toamuz.com/tag/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">زبان ایتالیایی</a> به صورت شمارشی و ترتیبی هستند . اعدا شمارشی جهت شمارش مانند یک ، دو و… هستند ولی اعداد ترتیبی نمایش دهنده ترتیب مانند اول ، دوم و … هستند .</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">اعداد شمارشی در زبان ایتالیایی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در این قسمت برخی اعداد بین 1 تا 2000000 به همراه تلفظ آمده اند .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">uno – 1 اونُ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">due – 2 دواِ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">tre – 3 ترِ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">quatro – 4 کوئََترُ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">cinque – 5 چینکواِ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">sei – 6 سِای</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">sette – 7 سِتِّ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">otto – 8 اُتُّ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">nove – 9 نُوِ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">dieci – 10 دیئِچی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">undici – 11 اوندیچی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">dodici – 12 دُدیچی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">tredici – 13 ترِدیچی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">quatrrodici – 14 کوئَتُردیچی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">quindici – 15 کوایندیچی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">sedici – 16 سِدیچی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">diciasette – 17 دیچَسِتِّ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">diciotto – 18 دیچُتُّ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">dicianove – 19 دیچَنُوِ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">venti – 20 وِنتی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">trenta – 30 ترِنتَ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">quaranta – 40 کوئَرَنتَ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">cinquanta – 50 چینکوئَنتَ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">cinquantuno – 51 چینکوئَنتونُ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">cinquntadue – 52 چینکونتَدواِ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">cinquantotto – 58 چینکوئَنتُتُّ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">cinquantanove – 59 چینکوءَنتَنُوِ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">sessanta – 60 سِسَّنتَ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">settanta – 70 سِتَّنتَ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">ottanta – 80 اُتَّنتَ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">novanta – 90 نُوَنتَ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">cento – 100 چِنتُ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">duecento – 200 دواِچِنتُ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">trecento – 300 ترِچِنتُ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">quatrocento – 400 کوئِترُچِنتُ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">mille – 1000 میلِّ</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">duemilla – 2000 دواِمیلَّ …</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">tremilla – 3000 ترِمیلَّ …</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">millione – 1,000,000 میلّیئُنِ …</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">duemillioni – 2,000,000 دواِ میلّیئُنی</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">اعداد ترتیبی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">اعداد ترتیبی برای نشان دادن اولویت و ترتیب هستند . مانند اول ، دوم و … که در عکس زیر برخی از آنها را مثال زده ایم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9633" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C.png" alt="اعداد در زبان ایتالیای" width="445" height="329" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/اعداد-در-زبان-ایتالیای.png 1030w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/اعداد-در-زبان-ایتالیای-300x222.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/اعداد-در-زبان-ایتالیای-768x568.png 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/02/اعداد-در-زبان-ایتالیای-1024x758.png 1024w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">محاسبات در ایتالیایی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">جهت انجام محاسبات و اعمال ریاضیاتی از :</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">+ piu’ &nbsp;بعلاوه</font></span></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">Meno – &nbsp;منها</font></span></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">Per * &nbsp;ضربدر</font></span></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">/ &nbsp;diviso &nbsp;تقسیم بر</font></span></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">12+5=17&nbsp; dodici piu’ cinque fa diciasette</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">33-12=21 trente tre meno dodici fa ventuno</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">11*4=44 undici per Quattro fa quarantaquattro</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">12/3=4 dodici per tre fa quattro</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت توآموز</span></a>&nbsp;به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s; outline: 0px; outline-offset: -2px; box-shadow: none;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یادگیری زبان ایتالیایی</span>&nbsp;</a>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید از&nbsp;<a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر استفاده کنید .</font></p> text/html 2018-02-02T06:57:53+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein قید و صفت در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/54 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><a href="https://toamuz.com/%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" target="" title="">قید و صفت در زبان ایتالیایی</a></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">یکی از نکات&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">گرامر زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;قید و صفت در زبان ایتالیایی تعرفی یکسان با سایر زبان ها دارند . قید و صفت از تعداد و جنسیت اسم یا فعلی که برای آن به کار می روند تبعیت می کند . مثلا برای اسم مفرد مونث ragazza&nbsp; باید صفت مفرد&nbsp;مونث استفاده کنیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">bella ragazza&nbsp; دختر زیبا</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">بریا قید های نیز باید از تعداد و شخص فعل تبیعت کنیم . مثلا فعل lui mangia ” می خورد” سوم شخص مفرد مذکر است که در نتیجه قید به کار رفته نیز سوم شخص مفرد مذکر باشد</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">lui mangia bene&nbsp; او خوب می خورد</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">البته برخی قید ها قوانین جداگانه ای دارند و قانون تبعیت قید از فعل به صورت جامع نمی باشد که در مقالات بعدی&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">آموزش زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;به صورت مفصل به آنها می پردازیم .</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">قید :</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">کلمه یا گروهی از کلمات است که به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">فعل</span></span></a>&nbsp;یا صفت یا مسند، مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کند. مانند جمله «علی تند غذا می خورد » “ali mangia veloce” &nbsp;که تند “veloce” کیفیت فعل «خوردن mangiare» را نشان می‌دهد و چگونگی انجام یافتن فعل یا مفهوم صفتی یا معنی کلمه دیگری را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و… مقیّد می‌سازد.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Bellissimo خیلی زیبا</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Legalmente &nbsp;قانونی</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">صفت:</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">کلمه ای است که همراه اسم می آید و حالت و چگونگی&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">اسم</span>&nbsp;</span></a>را توضیح میدهد . &nbsp;مثال: گل زیبا bella fiore= زیبا “bella” صفت است زیرا حالت گل “fiore” را بیان کرده و گل موصوف است.</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Grande بزرگ</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">Legale &nbsp;قانونی</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">&nbsp;نحوه ساختن قید و صفت عالی مطلق در ایتالیایی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;برای این کار ابتدا حروف صدا دار را از انتهای صفت یا قید حذف و به جای آن “<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">issiomo</span></span>” می آوریم . همانطور که قبلا اشاره کردیم کلمه ساخته شده تابع جنسیت و تعداد اسم خود است .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9625" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" alt="قید و صفت در زبان ایتالیایی" width="607" height="128" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی.png 1146w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی-300x63.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی-768x162.png 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی-1024x216.png 1024w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای اسم های مفرد مونث کافی است حرف صدا دار از انتهای آنها حذف و به جای آن “<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">mente</span></span>” اضافه کنیم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter&nbsp; wp-image-9624" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C1.png" alt="قید و صفت در زبان ایتالیایی" width="607" height="228" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی1.png 1144w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی1-300x113.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی1-768x289.png 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/قید-و-صفت-در-زبان-ایتالیایی1-1024x385.png 1024w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">حرف&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">e</span>&nbsp;از انتهای کلمات مختوم به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">re</span>&nbsp;&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">le</span>&nbsp;&nbsp;حذف می شود .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت توآموز</span></a></span>&nbsp;به<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یادگیری زبان ایتالیایی</span></span>&nbsp;</a>به صورت<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;غیر حضوری</span>&nbsp;و<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اینترنتی</span>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</span></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر استفاده کنید .</font></p> text/html 2018-02-01T07:52:55+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein آزمون های زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/53 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/">آزمون های زبان ایتالیایی</a></font></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آزمون های<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><b> زبان ایتالیایی</b></a> : برای یادگیری هر زبان نیاز به تلاش و پشتکار در راستای آموزش مناسب هستیم . ابتدا زبان آموز باید نکات دستوری ، لغات کاربردی ، نحوه صحبت کردن و بسیاری مطالب دیگر را به خوبی آموزش ببیند . این کار می تواند توسط اسایتد برتر و یا کلاس های خصوصی مانند<a href="https://toamuz.com/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کلاس خصوصی زبان ایتالیایی</span>&nbsp;</span></a>و یا کلاس های عمومی درآموزشگاه های برتر باشد . پس از یادگیری نیاز به سنجش است تا ببینیم در چه مواردی مشکل داریم و باید روی چه نکاتی بیشتر تمرکز کرده و بهتر آنها را بیاموزیم . در این راستا امتحانات و آزمون ها می توانند یم معیار نسبتا کاربردی و مناسب برای سنجش میزان یادگیری باشند . <a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><b>آموزش زبان ایتالیایی</b></a></font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">نمونه آزمون های زبان ایتالیایی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">در زبان ایتالیایی برای سنجش میزان مهارت یک سری آزمون های معتبر تعریف شده اند . در ادامه برخی آزمون های معتبر زبان ایتالیایی را معرفی می کنیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><a href="https://toamuz.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B2-cils/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="tahoma"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">آزمون چیلز</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;CILS</span></font></span></a></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">از میان آزمون‌های بین‌المللی مهارت در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 255); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان ایتالیایی</span></a></span>، یکی از معروف‌ترین آن‌ها آزمونی است که با عنوان آزمون چیلز CILS&nbsp; یا&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آزمون سفارت ایتالیا</span></span></a>می‌شناسیم و در واقع کوتاه شده‌ی عبارت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Certificazione di Italiano come Lingua Straniera</span>&nbsp;است. این آزمون از سال 2015 به عنوان آزمون رسمی سطح ‌‌B1 مدرسه ایتالیایی‌ها (<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">pietro della valle</span>&nbsp;&nbsp;) معرفی شد و جای آزمون استرنی داخلی سطح B1 را که قبلاٌ ملاک سنجش مهارت زبانی متقاضیان مهاجرت به ایتالیا بود گرفت. در حال حاضردر صورت قبولی در آزمون cils &nbsp;شما می توانید از سفارت ایتالیا جهت ادامه تحصیل ویزا بگیرید .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter wp-image-8753" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-chils.jpg" alt="آزمون چیلز CILS" width="270" height="234" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-chils.jpg 360w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-chils-300x260.jpg 300w" sizes="(max-width: 270px) 100vw, 270px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آزمون چیلز&nbsp;CILS توسط دانشگاه سیه‌نا (Siena) ایتالیا در سطوح مختلف A1 تا C2 طبق چارچوب استاندارد سطح‌بندی زبان‌های خارجی اتحادیه اروپا طراحی و آماده می‌شود و هر سال دو مرتبه در ماه‌های ژوئن (آذر-دی) و دسامبر (خرداد-تیر) در مراکز متعدد در سراسر جهان برگزار می‌شود. سوالات از دانشگاه‌های سیه‌نا برای این مراکز ارسال شده، آزمون برگزار می‌شود و نهایتا پاسخ‌نامه‌ها و فایل ضبط شده آزمون گفتاری (Orale) برای این دانشگاه ارسال شده و نتایج نهایی را این دانشگاه اعلام می‌کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">امتحان CELI</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">امتحان مشابه دیگه ای هم توسط دانشگاه دانشجویان خارجی شهر پروجا (Università per Stranieri di Perugia)، برگذار میشه به نام&nbsp; CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)، که اونم تو پنج سطح، واسه دانشجویان خارجی برگذار میشه. این آزمایش بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپاست و شرکت کنندگان باید قادر باشن تو هر وضعیت و موقعیتی حداقل ارتباط لازم رو برقرار کنن و شامل خوندن، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن میشه.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9594" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-1.png" alt="" width="295" height="183" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">موسسه امتحانات زبان اروپا (Association of Language Testers in Europe) یا ALTE، به این امتحان از ثبت نام ، تا نمره دهی و مواد درسی، نظارت کامل دارد. این امتحان درماههای ژوئن و نوامبر برگزار میشه و دانشجویان فقط نمره قبول یا رد رو میگیرن .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><a href="https://toamuz.com/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">آزمون آلفا تست</span></a>&nbsp;(<a href="http://alphatest.it/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;">Alpha Test</a>)</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">هرچند آزمون آلفا تست میزان مهارت زبان ایتالیای را مورد بررسی قرار نمیدهد ولی به عنوان یکی از آزمونهای مهم جهت ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و معماری در ایتالیا می باشد . آلفا تست نام یک انتشارات در ایتالیا &nbsp;در شهر میلان است که کتابهایی را جهت آمادگی شرکت در آزمون های ورودی رشته هایی که دارای ظرفیت محدود میباشند تدوین کرده است. این کتابها عموما شامل 3 جلد میشوند که شامل مباحث آموزشی و نمونه سوال میباشند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter wp-image-9595" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="" width="395" height="220" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-های-زبان-ایتالیایی.jpg 800w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-های-زبان-ایتالیایی-300x167.jpg 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-های-زبان-ایتالیایی-768x428.jpg 768w" sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">آزمونهای ورودی دانشگاه ها معمولا در ماه سپتامبر در ابتدای هر سال تحصیلی برگزار می گردد و داوطلبها میبایست امتیاز قبولی برای ورود در رشته های مختلف تحصیلی را کسب نمایند. البته دانشجویان خارجی دارای ظرفیت جداگانه ای در دانشگاه ها میباشند و لازم نیست که با دانشجویان ایتالیایی رقابت کنند. آزمون های ورودی دارای 60 سوال و به صورت تستی چهار جوابی میباشند و دارای نمره منفی نیز میباشد.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font face="tahoma">سایت آزمون زبان ایتالیایی</font></span></a></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">برخی سایت ها نیز زبان ایتالیایی را آموزش و امتحنمی گیرند . تست-ایتالیایی یکی از این سایت ها است که میتوان در آن بدون نیاز به ثبت نام آزمون داد و میزان مهارت زبان ایتالیایی خود را تخمین زد .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><a href="http://www.italian-test.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 182, 6); transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font face="tahoma">http://www.italian-test.com</font></span></span></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><img class="aligncenter wp-image-9600" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-4.png" alt="آزمون های زبان ایتالیایی " width="354" height="243" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-های-زبان-ایتالیایی-4.png 820w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-های-زبان-ایتالیایی-4-300x206.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/آزمون-های-زبان-ایتالیایی-4-768x527.png 768w" sizes="(max-width: 354px) 100vw, 354px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p> text/html 2018-01-31T13:47:41+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein کتاب های زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/52 <h1 style=""><font face="tahoma" style="" color="#0000ff"><a href="https://toamuz.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="">کتاب های زبان ایتالیایی</a></font></h1><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">برای یادگیری و&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>آموزش زبان ایتالیایی</strong></span></a>&nbsp;کتاب های فراوانی وجود دارند . برخی از این کتابها ایتالیایی-فارسی برخی ایتالیایی - انگلیسی و برخی نیز ایتالیایی-ایتالیایی هستند . هر کدام از این کتاب ها می تواند سطح های مبتدی تا پیشرفته را پوشش دهد . در ادامه برخی کتاب های زبان ایتالیایی را معرفی می کنیم .</font></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" data-mce-href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><font face="tahoma">کتاب های nuovo espresso</font></span></a></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">این کتابها در حال حاضر به عنوان روش تدریس در مدرسه ایتالیایی تهران بکار میرود و منبع اصلی یادگیری&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>زبان ایتالیایی</strong></span></a>&nbsp;برای شرکت در امتحان سفارت ایتالیا (مدرسه ایتالیایی تهران) و اخذ ویزای تحصیلی میباشند.<br>بطور کلی کتاب های nuovo espresso &nbsp;در 5 جلد تا کنون توسط انتشارات ALMA edizioni &nbsp;منتشر شده است . برای زبان آموزان ایتالیایی که هیچ آشنایی با این زبان ندارند&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" data-mce-href="https://toamuz.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>کتاب nuovo espresso 1</strong>&nbsp;</span></a>&nbsp;با متد و روش استاندارد و تایید شده می تواند یکی از بهترین کتاب های باشد .&nbsp; در این کتاب هر ۴ مهارت خواندن ، نوشتن ، گوش دادن و حرف زدن به صورت کامل و با متد های استاندارد به زبان آموزان عزیز آموزش داده می شود .این کتابها سطوح A1, A2, B1 را پوشش میدهند و یادگیری هر سه کتاب برای قبولی در<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b2-cils/" data-mce-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b2-cils/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;آزمون cils</strong>&nbsp;</span></a>لازم است.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">در این سری کتاب ها هم دروس و هم تمارین و تکالیف قرار گرفته اند . برای هر درس تعد 10 تا 20 تمارین شنیداری ، گفتاری ، نوشتاری در آخر کتاب و به ازای هر 2 درس یک تست برای سنجش میزان یادگیری قرار گرفته اند .</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">این کتاب برای تدریس در کلاس ها ی آموزش زبان بسیار مناسب است . البته برای تدریس خصوصی نیز بسیار موثر و مفید می باشد .</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter size-full wp-image-9581" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/nuovo_espresso_1_2_3.jpg" alt="nuovo_espresso_1_2_3" width="403" height="240" data-mce-src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/nuovo_espresso_1_2_3.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma"><br></font></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">کتاب های&nbsp;Progetto italiano</font></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">کتاب پروجتّو ایتالیانو یک منبع خوب و استاندارد برای یادگیری زبان ایتالیایی است. جلد اول این کتاب سطوح A1 و A2 را پوشش می دهد. به طور کلی زبان ساده تری نسبت به کتاب اسپرسو دارد و سرعت دیالوگ ها نیز نسبت به کتاب اسپرسو کمتر است. همچنین متنهای این کتاب موضوعات جالب و اجتماعی را شامل میشود.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter size-full wp-image-9582" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/Progetto_Libri.jpg" alt="Progetto" width="600" height="247" data-mce-src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/Progetto_Libri.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma"><br></font></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">کتاب های qui italia</font></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">این کتابها شامل دو جلد میشود که قبلا در مدرسه ایتالیایی تهران به عنوان متد تدریس استفاده میشد. این کتاب ها نسبت به اسپرسو کمی پیچیده تر هستند و برای بزرگسالان بیشتر پیشنهاد می شود . در صورتی که کتاب های nuovo espresso&nbsp; برای تمامی سنین جهت<a href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-href="https://toamuz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;یادگیری زبان ایتالیایی</strong></span></a>&nbsp;مناسب می باشند . هر سری qui italia&nbsp; شامل یک کتاب تدریس و یک کتتاب کار است که در آن تمارین قرار گرفته اند . فایل صوتی نیز برای تقویت شویداری و حل تمارین در پکیج آن قرار گرفته است .</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter wp-image-9585" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/qui-italia.jpg" alt="کتاب qui italia" width="214" height="291" data-mce-src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/qui-italia.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma"><br></font></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">کتاب&nbsp;La lingua italiana per stranieri</font></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">این کتاب یکی از اولین کتاب های معتبر در زمینه آموزش زبان ایتالیایی به شمار می رود اما&nbsp;به علت قدیمی بودن این کتاب تصاویر آن خیلی جذاب نمیباشند.&nbsp;این کتاب&nbsp; از لحاظ&nbsp; گرامری کتاب کاملی میباشد هر چند متد تدریسی آن به صورت از آسان به سخت نیست و گاها ممکن است زبان آموز را گیج کند . . نویسند ی این کتاب خانم "کاتِرین کاتِرینوف" میباشد.</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma"><br></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter size-full wp-image-9584" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/italiana_str_big.jpg" alt="کتاب La lingua italiana per stranieri" width="344" height="198" data-mce-src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/italiana_str_big.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma"><br></font></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">کتاب&nbsp;Italian Grammar: Barron,s Grammar Series</font></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">این کتاب همانطور که از اسمش مشخص است به<a href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-href="https://toamuz.com/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;آموزش گرامر زبان ایتالیایی</strong></span></a>&nbsp;می پردازد . آموزش کامل گرامر به همراه تمارین در این کتاب قرار گرفته&nbsp; اند و به زبان آموز برای آموزش گرامر هم به صورت گروهی و هم به صورت خصوصی کمک می کند .</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter wp-image-9583" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/italian-textbook3-1-269x405.jpg" alt="" width="191" height="288" data-mce-src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/italian-textbook3-1-269x405.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">کتاب parlo italiano</font></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">یکی دیگر از کتاب های زبان ایتالیایی&nbsp;parlo italiano&nbsp; از انتشارات GIUNTI است و جهت یادگیری زبان ایتالیایی بسیار مفید و ساده است که برای رده های سنی 15-25 سال پیشنهاد می شود . از نقاط قوت این کتاب گرامر راحت و قدم به قدم به همراه آموزش&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-href="https://toamuz.com/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>کلمات پرکاربرد ایتالیایی</strong></span></a>&nbsp;در قالب جملات و عکس ها می باشد .</font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter size-full wp-image-9628" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="کتاب های آموزش زبان ایتالیایی" width="250" height="346" data-mce-src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/کتاب-های-آموزش-زبان-ایتالیایی.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="tahoma">شما می توانید با ثبت نام در&nbsp;<span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/" data-mce-href="https://toamuz.com/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>سایت توآموز</strong></a></span>&nbsp;به&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" data-mce-href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style=""><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>یادگیری زبان ایتالیایی</strong></span>&nbsp;</a>به صورت<strong style="">&nbsp;غیر حضوری</strong>&nbsp;و<strong style="">&nbsp;اینترنتی</strong>&nbsp; بپردازید . همچنین می توانید از&nbsp;<span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>کلاس های خصوصی زبان ایتالیایی</strong></a></span>&nbsp;با قیمت مناسب و اساتید برتر استفاده کنید .</font></p> text/html 2018-01-28T13:51:26+01:00 ciaoitalia.mihanblog.com s . moein کلمات تعریف نامعین در زبان ایتالیایی http://ciaoitalia.mihanblog.com/post/51 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="tahoma" style=""><a href="https://toamuz.com/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/">حروف تعریف نامعین در زبان ایتالیایی</a></font></span></h1><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">همانطور که قبلا گفتیم&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">اسم ها در زبان ایتالیایی</span></a>&nbsp;دارای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">جنسیت</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">تعداد</span>&nbsp;هستند که میتوان از روی حرف آخر اسم به آن پی برد . برای معرفه کردن یک اسم در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">زبان انگلیسی</span></span></a>&nbsp;کافی بود که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">THE</span>&nbsp;قبل از اسم اضافه کنیم. در زبان عربی برای معرفه کردن “<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ال</span>” &nbsp;به ابتدای اسم اضافه می کردیم . در غیر این صورت اسم نکره بود . حروف تعریف نامعین در زبان ایتالیایی معرف “<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یکی</span>”&nbsp; یا حرف “<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ای</span>” آخر اسم میباشند به صورتی که از قبل آن موضوع یا اسم برای گوینده یا شنونده مشخص نشده باشد .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">حال این حروف تعریف به دو دسته ی حروف تعریف معین و حروف تعریف نامعین تقسیم می شوند . اگر شنونده و گوینده اسمی که به کار می برند برای هر دو آنها تعرف شده باشد و بدانند در مورد چیست از<a href="https://toamuz.com/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;حروف تعریف معین در زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp; ولی اگر اسم تعرف شده مشخص نباشد از حروف تعریف نامعین استفاده می گردد. مثلا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">یک کتاب</span>&nbsp;یا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کتابی</span>&nbsp;.</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 28px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma">اسم در زبان ایتالیایی</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">در ایتالیایی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">حروف تعریف</span>&nbsp;با توجه به جنسیت و تعداد اسم متغیر هستند . با توجه به جدول پایین می توان برای اسم ها از حروف تعریف خاص استفاده کرد. اگر از یک حرف تعریف به جاید دیگری برای معرفه کردن یک اسم استفاده کنیم غلط است و کار اشتباهی می باشد . پس باید در یادگیری&nbsp;حروف تعریف نامعین در زبان ایتالیایی دقت و بسیار تمرین کنیم .</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9542" src="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png" alt="حروف تعریف نامعین در زبان ایتالیایی" width="1373" height="316" srcset="https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/حروف-تعریف-نامعین-در-زبان-ایتالیایی.png 1373w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/حروف-تعریف-نامعین-در-زبان-ایتالیایی-300x69.png 300w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/حروف-تعریف-نامعین-در-زبان-ایتالیایی-768x177.png 768w, https://toamuz.com/wp-content/uploads/2018/01/حروف-تعریف-نامعین-در-زبان-ایتالیایی-1024x236.png 1024w" sizes="(max-width: 1373px) 100vw, 1373px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">حروف تعریف نامعین&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">UN</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">و</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">DEI</span></font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای اسم های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مفرد مذکر</span>&nbsp;( اسم هایی که مختوم به حرف O هستند) اگر با صامت&nbsp;شروع شوند و یکی از حروف (S+صامت) , J, Z,PS&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نباشد</span>&nbsp;از حرف تعریف&nbsp;UN&nbsp;استفاده می کنیم . برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">جمع مذکر</span>&nbsp;اسامی که با&nbsp;صامت شروع می شوند و یکی از حروف (S+صامت) , J, Z,PS&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نباشد</span>&nbsp;از&nbsp;DEI&nbsp;استفاده می کنیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">UN LIBRO یک کتاب ( کتابی)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">DEI LIBRI &nbsp;کتابهایی</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">حروف تعریف&nbsp;نامعین</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">UNO&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">و</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">DEGLI</span></font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای اسم های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مفرد مذکر</span>&nbsp;( اسم هایی که مختوم به حرف O هستند) اگر با&nbsp;صامت شروع شوند و یکی از حروف (S+صامت) , J, Z,PS<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">باشد</span>&nbsp;از حرف تعریف UNO&nbsp;استفاده می کنیم . برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">جمع مذکر</span>&nbsp;اسامی که با صامت شروع می شوند و یکی از حروف (S+صامت) , J, Z,PS&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">باشد</span>&nbsp;از DEGLI &nbsp;استفاده می کنیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">UNO ZAINO &nbsp;یک کیف ( کیفی)</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">DEGLI ZAINI &nbsp;کیفهایی</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">حروف تعریف&nbsp;نامعین</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">UN&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">و</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">DEGLI</span></font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای اسم های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مفرد مذکر</span>&nbsp;( اسم هایی که مختوم به حرف O هستند) حرف اول آنها مصوت است&nbsp;از حرف تعریف UN &nbsp; استفاده می کنیم . برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">جمع مذکر</span>&nbsp;اسامی که با مصوت&nbsp;شروع می شوند&nbsp;از DEGLI&nbsp;استفاده می کنیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">&nbsp;UN ALBERO درختی</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">DEGLI ALBERI درختهایی</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">حروف تعریف&nbsp;نامعین</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">UNA&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">و</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;DELLE</span></font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای اسم های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مفرد</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مونث</span>&nbsp;( اسم هایی که مختوم به حرف A&nbsp;هستند) اگر با&nbsp;صامت شروع شوند&nbsp;&nbsp;از حرف تعریف&nbsp;UNA&nbsp;استفاده می کنیم . برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">جمع مونث</span>&nbsp;اسامی که با صامت شروع می شوند&nbsp;&nbsp;از DELLE&nbsp;استفاده می کنیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">UNA MATITA مدادی</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">DELLE MATITE &nbsp;مدادهایی</font></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><font face="tahoma"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">حروف تعریف&nbsp;نامعین</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">UN’&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">و</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;DELLE</span></font></h4><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">برای اسم های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مفرد مونث</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;</span>( اسم هایی که مختوم به حرف&nbsp;A&nbsp;هستند) حرف اول آنها مصوت است&nbsp;از حرف تعریف UN’ استفاده می کنیم . برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">جمع مذکر</span>&nbsp;اسامی که با مصوت&nbsp;شروع می شوند&nbsp;از&nbsp;DELLE&nbsp;استفاده می کنیم .</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">UN’ AMICA دوست دختری</font></p><p dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma">DELLE AMICHE دوستانی ( دختر)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-size: 15px;"><font face="tahoma" style="">میتوانید با ثبت نام در&nbsp;<a href="https://toamuz.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">سایت توآموز</span></span></a>&nbsp;و گذراندن&nbsp;<a href="https://toamuz.com/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-nuovo-espresso-1/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">دوره های آموزش زبان ایتالیایی</span></span></a>&nbsp;با&nbsp;حروف تعریف نامعین در زبان ایتالیایی بیشتر آشنا شوید .&nbsp;&nbsp;جهت استفاده از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><a href="https://toamuz.com/events/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; transition: all 0.3s;">کلاس های تدریس خصوصی زبان ایتالیایی</a>&nbsp;نیز می توانید با ما تماس بگیرید .</span></font></p>